Irrex s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 3 419
Časové rozlíšenie aktív 762,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,95
Celkové tržby 550,00
Celkový dlh 7 017
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 227
Čistá marža, Zisková marža, ROS -15,63
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 227
Čistý cash flow 1 227
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -8 598
Čistý zisk -8 598
Cudzie zdroje 3 598
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 6,64
Doba obratu aktív 2 269
Doba obratu pohľadávok 6,64
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 4 657
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -8 598
EBITDA -8 245
EBITDA marža -14,99
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -8 245
Finančná páka -0,9503
Finančné účty 1 227
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,05
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,05
Hrubá marža -13,52
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -8 248
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,05
Krátkodobé pohľadávky 10,00
Krátkodobé záväzky 7 017
Náklady na predaný tovar 7 987
Neobežný majetok 1 420
Obežný majetok 1 237
Odpisy 350,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 175,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 175,00
Osobné náklady 612,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 365
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -8 248
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 2,39
Podiel EBIT k aktívam -2,51
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -2,51
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 2,39
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,23
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -12,15
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -7,73
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,23
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,93
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,05
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,95
Pridaná hodnota -7 437
Rentabilita aktív, ROA -2,51
Rentabilita vlastného imania, ROE 2,39
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,8511
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,8511
Služby 7 418
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 419
Spotreba materiálu… 569,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 550,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 550,00
Účtovný cash flow 1 227
Vlastné imanie -3 598
Všetky záväzky 7 017
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 2,39
Výsledok hospodárenia -8 595
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -8 595
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 598
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -8 598
Záväzky 7 017
Záväzky z obchodného styku 1 365
Zisk pred zdanením -8 598