ABYF, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 35 700
Bežná likvidita III. stupeň 0,8205
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,20
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,09
Celkové tržby 464 996
Celkový dlh 30 664
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 059
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 059
Čistý cash flow 6 059
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 45,00
Čistý zisk 36,00
Cudzie zdroje -5 036
Daň z príjmov 9,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 15,00
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 15,00
Doba obratu aktív 28,03
Doba obratu pohľadávok 15,00
Doba splácania záväzkov 24,25
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 24,07
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 16,83
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 45,00
EBITDA 414,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 414,00
Finančná páka 7,09
Finančné účty 6 059
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 600,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,8589
Krátkodobé pohľadávky 19 100
Krátkodobé záväzky 30 664
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 21 280
Náklady na predaný tovar 463 105
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 461 587
Neobežný majetok 10 541
Obežný majetok 25 159
Obrat aktív 13,02
Obrat neobežného majetku 44,10
Obrat obežného majetku 18,48
Odpisy 459,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 459,00
Osobné náklady 1 091
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 495,00
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,6078
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,65
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,16
Pohľadávky z obchodného styku 19 100
Pohotová likvidita II. stupeň 0,8205
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8312
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,8589
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,09
Pridaná hodnota 1 795
Primárna platobná neschopnosť 1,11
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 74,07
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 74,07
Služby 1 196
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 35 700
Spotreba materiálu… 322,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 464 996
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 96,00
Tržby z predaja tovaru 461 396
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 504
Účtovný cash flow 6 059
Vlastné imanie 5 036
Všetky záväzky 30 664
Výsledok hospodárenia 51,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 51,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 36,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 45,00
Záväzky 30 664
Záväzky z obchodného styku 21 280
Zisk pred zdanením 45,00