Aveyona, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 10 049
Bežná likvidita III. stupeň 9,11
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,09
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 8,85
Celkové tržby 5 643
Celkový dlh 1 103
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 767
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,6993
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 767
Čistý cash flow 9 767
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 995
Čistý zisk 3 946
Cudzie zdroje -8 946
Daň z príjmov 1 049
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 049
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 18,24
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 18,24
Doba obratu aktív 649,99
Doba obratu pohľadávok 18,24
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 71,34
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 995
EBITDA 4 995
EBITDA marža 0,8852
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 995
Finančná páka 1,12
Finančné účty 9 767
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8902
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,8902
Hrubá marža 0,8852
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 995
Krátkodobé pohľadávky 282,00
Krátkodobé záväzky 1 103
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 54,00
Náklady na predaný tovar 648,00
Obežný majetok 10 049
Obrat aktív 0,5615
Obrat obežného majetku 0,5615
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 946
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,5584
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,9719
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,73
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,73
Pohľadávky z obchodného styku 282,00
Pohotová likvidita II. stupeň 9,11
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9159
Pridaná hodnota 4 995
Rýchla likvidita I. stupeň 8,85
Služby 648,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 049
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 643
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 643
Účtovný cash flow 9 767
Vlastné imanie 8 946
Všetky záväzky 1 103
Výsledok hospodárenia 4 995
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 995
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 946
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 995
Záväzky 1 103
Záväzky z obchodného styku 54,00
Zisk pred zdanením 4 995