Kotrin s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 8 774
Bežná likvidita III. stupeň 2,24
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,80
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,24
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,8061
Celkové tržby 26 068
Celkový dlh 3 916
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 758
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 758
Čistý cash flow 8 758
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -59,00
Čistý zisk -142,00
Cudzie zdroje -4 858
Daň z príjmov 83,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 83,00
Doba obratu aktív 122,85
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 54,83
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -59,00
EBITDA -56,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -56,00
Efektívna daňová sadzba -1,41
Finančná páka 1,81
Finančné účty 8 758
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5537
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,5537
Hrubá marža 0,7508
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -59,00
Krátkodobé pohľadávky 16,00
Krátkodobé záväzky 3 916
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 472,00
Náklady na predaný tovar 6 497
Obežný majetok 8 774
Obrat aktív 2,97
Obrat obežného majetku 2,97
Osobné náklady 19 627
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -142,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,9982
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,00
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,9971
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,9971
Pohotová likvidita II. stupeň 2,24
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,5547
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,8061
Pridaná hodnota 19 571
Rýchla likvidita I. stupeň 2,24
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -69,93
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -69,93
Služby 1 755
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 774
Spotreba materiálu… 4 742
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 26 068
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 26 068
Účtovný cash flow 8 758
Vlastné imanie 4 858
Všetky záväzky 3 916
Výsledok hospodárenia -56,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -56,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -142,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -59,00
Záväzky 3 916
Záväzky z obchodného styku 472,00
Zisk pred zdanením -59,00