IMPERIAL HOUSE s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 5 010
Bežná likvidita III. stupeň 3,36
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,22
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,88
Celkové tržby 720,00
Celkový dlh 1 490
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 290
Čistá marža, Zisková marža, ROS -2,06
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 290
Čistý cash flow 4 290
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 478
Čistý zisk -1 480
Cudzie zdroje -3 520
Daň z príjmov 2,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 365,00
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 365,00
Doba obratu aktív 2 540
Doba obratu pohľadávok 365,00
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 755,35
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 478
EBITDA -1 478
EBITDA marža -2,05
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 478
Finančná páka 1,42
Finančné účty 4 290
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7026
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,7026
Hrubá marža -2,05
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 478
Krátkodobé pohľadávky 720,00
Krátkodobé záväzky 1 490
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 488
Náklady na predaný tovar 2 198
Obežný majetok 5 010
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 480
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,8563
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 5,96
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 5,96
Pohľadávky z obchodného styku 720,00
Pohotová likvidita II. stupeň 3,36
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8205
Pridaná hodnota -1 478
Primárna platobná neschopnosť 2,07
Rýchla likvidita I. stupeň 2,88
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,01
Služby 1 900
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 010
Spotreba materiálu… 298,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 720,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 720,00
Účtovný cash flow 4 290
Vlastné imanie 3 520
Všetky záväzky 1 490
Výsledok hospodárenia -1 478
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 478
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 480
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 478
Záväzky 1 490
Záväzky z obchodného styku 1 488
Zisk pred zdanením -1 478