SBKO Land, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 152 152
Bežná likvidita III. stupeň 1,09
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 10,95
Celkové tržby 243 151
Celkový dlh 139 420
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 000
Čistý cash flow 5 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 803
Čistý zisk 7 732
Cudzie zdroje -12 732
Daň z príjmov 2 071
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 071
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 220,89
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 220,89
Doba obratu aktív 228,40
Doba obratu pohľadávok 220,89
Doba splácania záväzkov 218,14
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 209,29
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 214,80
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 803
EBITDA 9 803
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 803
Finančná páka 11,95
Finančné účty 5 000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 9 803
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,9163
Krátkodobé pohľadávky 147 152
Krátkodobé záväzky 139 420
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 137 289
Náklady na predaný tovar 233 288
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 233 288
Obežný majetok 152 152
Obrat aktív 1,60
Obrat obežného majetku 1,60
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 732
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,6073
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,7700
Pohľadávky z obchodného styku 147 152
Pohotová likvidita II. stupeň 1,09
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,55
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,9163
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 10,95
Pridaná hodnota 9 863
Primárna platobná neschopnosť 0,9330
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,6073
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 14,22
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 14,22
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 152 152
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 243 151
Tržby z predaja tovaru 243 151
Účtovný cash flow 5 000
Vlastné imanie 12 732
Všetky záväzky 139 420
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,6073
Výsledok hospodárenia 9 803
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 803
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 732
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 803
Záväzky 139 420
Záväzky z obchodného styku 137 289
Zisk pred zdanením 9 803