Skill LAB SK, j.s.a.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 16 783
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 20,43
Celkové tržby 250,00
Celkový dlh 16 000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -783,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,8680
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 783,00
Čistý cash flow 783,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -217,00
Čistý zisk -217,00
Cudzie zdroje -783,00
Doba obratu aktív 24 503
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 23 360
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -217,00
EBITDA -217,00
EBITDA marža -0,8680
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -217,00
Finančná páka 21,43
Finančné účty 783,00
Hrubá marža -0,8680
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -217,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,9533
Krátkodobé záväzky 16 000
Náklady na predaný tovar 467,00
Neobežný majetok 16 000
Obežný majetok 783,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -217,00
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 3,13
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 3,13
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,9533
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 20,43
Pridaná hodnota -217,00
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -73,73
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -73,73
Služby 467,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 16 783
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 250,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 250,00
Účtovný cash flow 783,00
Vlastné imanie 783,00
Všetky záväzky 16 000
Výsledok hospodárenia -217,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -217,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -217,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -217,00
Záväzky 16 000
Zisk pred zdanením -217,00