connect with nature s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 8 148
Bežná likvidita III. stupeň 3,34
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9503
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,17
Celkové tržby 7 246
Celkový dlh 2 578
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 293
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 293
Čistý cash flow 5 293
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 763,00
Čistý zisk 570,00
Cudzie zdroje -5 570
Daň z príjmov 193,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 193,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 143,83
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 143,83
Doba obratu aktív 410,49
Doba obratu pohľadávok 143,83
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 122,72
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 763,00
EBITDA 763,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 763,00
Finančná páka 1,46
Finančné účty 5 293
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6836
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,6836
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 763,00
Krátkodobé pohľadávky 2 855
Krátkodobé záväzky 2 436
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 72,00
Náklady na predaný tovar 5 638
Obežný majetok 8 148
Obrat aktív 0,8892
Obrat obežného majetku 0,8892
Osobné náklady 845,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 570,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,6496
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,5258
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,7305
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,90
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,90
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,7306
Pohľadávky z obchodného styku 2 855
Pohotová likvidita II. stupeň 3,34
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,05
Pridaná hodnota 1 607
Rýchla likvidita I. stupeň 2,17
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,38
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,38
Služby 477,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 148
Spotreba materiálu… 5 161
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 245
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 245
Účtovný cash flow 5 293
Vlastné imanie 5 570
Všetky záväzky 2 578
Výsledok hospodárenia 763,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 763,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 570,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 763,00
Záväzky 2 578
Záväzky z obchodného styku 72,00
Zisk pred zdanením 763,00