Elony s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 4 462
Bežná likvidita III. stupeň 165,26
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,01
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 165,26
Celkový dlh 27,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 462
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 462
Čistý cash flow 4 462
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -565,00
Čistý zisk -565,00
Cudzie zdroje -4 435
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -565,00
EBITDA -561,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -561,00
Finančná páka 1,01
Finančné účty 4 462
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9939
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,9939
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -565,00
Krátkodobé záväzky 27,00
Náklady na predaný tovar 399,00
Obežný majetok 4 462
Osobné náklady 162,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -565,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -2,46
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -2,46
Pohotová likvidita II. stupeň 165,26
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9939
Pridaná hodnota -399,00
Rýchla likvidita I. stupeň 165,26
Služby 382,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 462
Spotreba materiálu… 17,00
Účtovný cash flow 4 462
Vlastné imanie 4 435
Všetky záväzky 27,00
Výsledok hospodárenia -561,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -561,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -565,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -565,00
Záväzky 27,00
Zisk pred zdanením -565,00