Printia s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 14 706
Bežná likvidita III. stupeň 1,65
Časové rozlíšenie aktív 777,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,55
Celkové tržby 23 834
Celkový dlh 8 931
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 473
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 473
Čistý cash flow -1 527
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 123
Čistý zisk 775,00
Cudzie zdroje -5 775
Daň z príjmov 348,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 348,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 160,13
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 160,13
Doba obratu aktív 225,21
Doba obratu pohľadávok 160,13
Doba splácania záväzkov 4 969
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 136,77
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 286
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 123
EBITDA 1 132
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 132
Finančná páka 2,55
Finančné účty 3 473
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 123
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,6073
Krátkodobé pohľadávky 10 456
Krátkodobé záväzky 8 931
Náklady na predaný tovar 22 483
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 656,00
Obežný majetok 13 929
Obrat aktív 1,62
Obrat obežného majetku 1,71
Ostatné náklady na finančnú činnosť 9,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 108
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 775,00
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,06
Pohľadávky z obchodného styku 10 456
Pohotová likvidita II. stupeň 1,65
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,78
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,6073
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,55
Pridaná hodnota 1 351
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,89
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,89
Služby 13 870
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 14 706
Spotreba materiálu… 7 957
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 23 834
Tržby z predaja tovaru 722,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 23 112
Účtovný cash flow -1 527
Vlastné imanie 5 775
Všetky záväzky 8 931
Výsledok hospodárenia 1 132
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 132
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 775,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 123
Záväzky 8 931
Záväzky z obchodného styku 4 108
Zisk pred zdanením 1 123