KR development s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 5 000
Bežná likvidita III. stupeň 72,46
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,05
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 72,46
Celkový dlh 219,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 000
Čistý cash flow 5 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -219,00
Čistý zisk -219,00
Cudzie zdroje -4 781
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -219,00
EBITDA -219,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -219,00
Finančná páka 1,05
Finančné účty 5 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9562
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,9562
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -219,00
Krátkodobé záväzky 69,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 69,00
Náklady na predaný tovar 219,00
Obežný majetok 5 000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -219,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 72,46
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9562
Pridaná hodnota -219,00
Rýchla likvidita I. stupeň 72,46
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,0000
Služby 219,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 000
Účtovný cash flow 5 000
Vlastné imanie 4 781
Všetky záväzky 219,00
Výsledok hospodárenia -219,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -219,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -219,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -219,00
Záväzky 219,00
Záväzky z obchodného styku 69,00
Zisk pred zdanením -219,00