Idea19, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 10 145
Bežná likvidita III. stupeň 9,39
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,05
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 8,84
Celkové tržby 10 595
Celkový dlh 1 080
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 545
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 545
Čistý cash flow 9 545
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 145
Čistý zisk 4 065
Cudzie zdroje -9 065
Daň z príjmov 1 080
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 080
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 20,67
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 20,67
Doba obratu aktív 349,50
Doba obratu pohľadávok 20,67
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 37,21
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 145
EBITDA 5 145
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 145
Finančná páka 1,12
Finančné účty 9 545
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8935
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,8935
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 145
Krátkodobé pohľadávky 600,00
Krátkodobé záväzky 1 080
Náklady na predaný tovar 5 450
Obežný majetok 10 145
Obrat aktív 1,04
Obrat obežného majetku 1,04
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 065
Podiel EBIT k aktívam 0,5071
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,5071
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,5676
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,9409
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,9009
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,9009
Pohľadávky z obchodného styku 600,00
Pohotová likvidita II. stupeň 9,39
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9497
Pridaná hodnota 5 145
Rýchla likvidita I. stupeň 8,84
Služby 5 450
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 145
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 595
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 10 595
Účtovný cash flow 9 545
Vlastné imanie 9 065
Všetky záväzky 1 080
Výsledok hospodárenia 5 145
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 145
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 065
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 145
Záväzky 1 080
Zisk pred zdanením 5 145