STEEL PROFILE SYSTEMS, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 5 654
Bežná likvidita III. stupeň 16,98
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6645
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 10,62
Celkové tržby 2 000
Celkový dlh 333,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 536
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 536
Čistý cash flow 3 536
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 406,00
Čistý zisk 321,00
Cudzie zdroje -5 321
Daň z príjmov 85,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 85,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 386,54
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 365,00
Doba obratu aktív 1 032
Doba obratu pohľadávok 386,54
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 60,77
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 406,00
EBITDA 445,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 445,00
Finančná páka 1,06
Finančné účty 3 536
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9411
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,9411
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 406,00
Krátkodobé pohľadávky 2 118
Krátkodobé záväzky 333,00
Náklady na predaný tovar 1 549
Obežný majetok 5 654
Ostatné náklady na finančnú činnosť 39,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 196,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 321,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,6254
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,77
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,77
Pohľadávky z obchodného styku 2 000
Pohotová likvidita II. stupeň 16,98
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,50
Pridaná hodnota 451,00
Rýchla likvidita I. stupeň 10,62
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,7483
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,7483
Služby 1 529
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 654
Spotreba materiálu… 20,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 000
Účtovný cash flow 3 536
Vlastné imanie 5 321
Všetky záväzky 333,00
Výsledok hospodárenia 445,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 445,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 321,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 406,00
Záväzky 333,00
Záväzky z obchodného styku 196,00
Zisk pred zdanením 406,00