Zarei s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 4 820
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,01
Celkový dlh 70,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 820
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 820
Čistý cash flow 4 820
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -250,00
Čistý zisk -250,00
Cudzie zdroje -4 750
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -250,00
EBITDA -250,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -250,00
Finančná páka 1,01
Finančné účty 4 820
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9855
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,9855
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -250,00
Náklady na predaný tovar 250,00
Obežný majetok 4 820
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -250,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9855
Pridaná hodnota -250,00
Služby 250,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 820
Účtovný cash flow 4 820
Vlastné imanie 4 750
Všetky záväzky 70,00
Výsledok hospodárenia -250,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -250,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -250,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -250,00
Záväzky 70,00
Zisk pred zdanením -250,00