Sklenárstvo AJA, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 6 581
Bežná likvidita III. stupeň 11,88
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,09
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 11,88
Celkové tržby 2 536
Celkový dlh 554,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 581
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 581
Čistý cash flow 6 581
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 027
Čistý zisk 1 027
Cudzie zdroje -6 027
Doba obratu aktív 947,19
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 79,74
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 027
EBITDA 1 031
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 031
Finančná páka 1,09
Finančné účty 6 581
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9158
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,9158
Hrubá marža 0,8281
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 027
Krátkodobé záväzky 554,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 197,00
Náklady na predaný tovar 436,00
Obežný majetok 6 581
Osobné náklady 1 060
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 027
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,5048
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,60
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,98
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,98
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,60
Pohotová likvidita II. stupeň 11,88
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9158
Pridaná hodnota 2 100
Rýchla likvidita I. stupeň 11,88
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,5373
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,5373
Služby 436,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 581
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 536
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 536
Účtovný cash flow 6 581
Vlastné imanie 6 027
Všetky záväzky 554,00
Výsledok hospodárenia 1 031
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 031
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 027
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 027
Záväzky 554,00
Záväzky z obchodného styku 197,00
Zisk pred zdanením 1 027