Limetas s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 5 100
Bežná likvidita III. stupeň 42,15
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 41,32
Celkové tržby 100,00
Celkový dlh 121,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 000
Čistý cash flow 5 000
Čistý zisk -21,00
Cudzie zdroje -4 979
Daň z príjmov 21,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 21,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 365,00
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 365,00
Doba obratu aktív 18 615
Doba obratu pohľadávok 365,00
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 441,65
Finančná páka 1,02
Finančné účty 5 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9763
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,9763
Krátkodobé pohľadávky 100,00
Krátkodobé záväzky 121,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 100,00
Náklady na predaný tovar 100,00
Obežný majetok 5 100
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -21,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,9804
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 50,00
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 50,00
Pohľadávky z obchodného styku 100,00
Pohotová likvidita II. stupeň 42,15
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9958
Primárna platobná neschopnosť 1,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 41,32
Služby 100,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 100
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 100,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 100,00
Účtovný cash flow 5 000
Vlastné imanie 4 979
Všetky záväzky 121,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -21,00
Záväzky 121,00
Záväzky z obchodného styku 100,00