Lorenz s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 4 605
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 605
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 605
Čistý cash flow 4 605
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -395,00
Čistý zisk -395,00
Cudzie zdroje -4 605
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -395,00
EBITDA -395,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -395,00
Finančná páka 1,0000
Finančné účty 4 605
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -395,00
Náklady na predaný tovar 395,00
Obežný majetok 4 605
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -395,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000
Pridaná hodnota -395,00
Služby 395,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 605
Účtovný cash flow 4 605
Vlastné imanie 4 605
Výsledok hospodárenia -395,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -395,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -395,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -395,00
Zisk pred zdanením -395,00