Velobiker s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 10 054
Bežná likvidita III. stupeň 1,73
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,35
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,72
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,37
Celkové tržby 3 975
Celkový dlh 5 808
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 996
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 996
Čistý cash flow 9 996
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -754,00
Čistý zisk -754,00
Cudzie zdroje -4 246
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 5,23
Doba obratu aktív 923,20
Doba obratu pohľadávok 5,23
Doba splácania záväzkov 736,08
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 533,31
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 438,25
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -754,00
EBITDA -754,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -754,00
Finančná páka 2,37
Finančné účty 9 996
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -754,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,5777
Krátkodobé pohľadávky 57,00
Krátkodobé záväzky 5 808
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 458
Náklady na predaný tovar 4 729
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 880
Obežný majetok 10 054
Obrat zásob 2 880
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -754,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,9942
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,51
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,51
Pohotová likvidita II. stupeň 1,73
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,5777
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,37
Pridaná hodnota -754,00
Rýchla likvidita I. stupeň 1,72
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -7,70
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -7,70
Služby 1 847
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 054
Spotreba materiálu… 2,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 975
Tržby z predaja tovaru 3 975
Účtovný cash flow 9 996
Vlastné imanie 4 246
Všetky záväzky 5 808
Výsledok hospodárenia -754,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -754,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -754,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -754,00
Zásoby 1,0000
Záväzky 5 808
Záväzky z obchodného styku 3 458
Zisk pred zdanením -754,00