Sociálny podnik Rakytník s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 5 000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 000
Čistý cash flow 5 000
Cudzie zdroje -5 000
Finančná páka 1,0000
Finančné účty 5 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,0000
Obežný majetok 5 000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 000
Účtovný cash flow 5 000
Vlastné imanie 5 000