A&A cosmetics s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 41 268
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,66
Celkový dlh 66 096
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 836
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 836
Čistý cash flow 2 836
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -29 828
Čistý zisk -29 828
Cudzie zdroje 24 828
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -29 828
EBITDA -29 820
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -29 820
Finančná páka -1,66
Finančné účty 2 836
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,6016
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,6016
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -29 828
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,59
Krátkodobé pohľadávky 1 474
Krátkodobé záväzky 65 732
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 18 568
Náklady na predaný tovar 28 830
Neobežný majetok 36 958
Obežný majetok 4 310
Osobné náklady 894,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 8,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -29 828
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,20
Podiel EBIT k aktívam -0,7228
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,7228
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,22
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -32,25
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -32,25
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 8,75
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,60
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,66
Pridaná hodnota -28 830
Rentabilita aktív, ROA -0,7228
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,20
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,22
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,22
Služby 6 273
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 41 268
Spotreba materiálu… 22 557
Účtovný cash flow 2 836
Vlastné imanie -24 828
Všetky záväzky 66 096
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,20
Výsledok hospodárenia -29 820
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -29 820
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -29 828
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -29 828
Záväzky 66 096
Záväzky z obchodného styku 18 568
Zisk pred zdanením -29 828