SD INSTAL s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 9 776
Bežná likvidita III. stupeň 2,09
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,92
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,09
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,9199
Celkové tržby 17 182
Celkový dlh 4 684
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 776
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 776
Čistý cash flow 9 776
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 117,00
Čistý zisk 92,00
Cudzie zdroje -5 092
Daň z príjmov 25,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 25,00
Doba obratu aktív 207,67
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 99,50
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 117,00
EBITDA 656,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 656,00
Finančná páka 1,92
Finančné účty 9 776
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5209
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,5209
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 117,00
Krátkodobé záväzky 4 684
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 539,00
Náklady na predaný tovar 16 526
Obežný majetok 9 776
Obrat aktív 1,76
Obrat obežného majetku 1,76
Ostatné náklady na finančnú činnosť 539,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 92,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,5690
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,5690
Pohotová likvidita II. stupeň 2,09
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,5209
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,9199
Pridaná hodnota 656,00
Rýchla likvidita I. stupeň 2,09
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,14
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,14
Služby 13 241
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 776
Spotreba materiálu… 3 285
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 17 182
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 17 182
Účtovný cash flow 9 776
Vlastné imanie 5 092
Všetky záväzky 4 684
Výsledok hospodárenia 656,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 656,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 92,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 117,00
Záväzky 4 684
Záväzky z obchodného styku 539,00
Zisk pred zdanením 117,00