usad s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 33 560
Bežná likvidita III. stupeň 1,08
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,24
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 12,94
Celkové tržby 1 964
Celkový dlh 31 152
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 395
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,32
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 395
Čistý cash flow 5 395
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 592
Čistý zisk -2 592
Cudzie zdroje -2 408
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 101,47
Doba obratu aktív 6 237
Doba obratu pohľadávok 101,47
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 5 789
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 592
EBITDA -2 575
EBITDA marža -1,31
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 575
Finančná páka 13,94
Finančné účty 5 395
Hrubá marža -0,8417
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 592
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,9281
Krátkodobé pohľadávky 546,00
Krátkodobé záväzky 31 148
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 208,00
Náklady na predaný tovar 3 617
Obežný majetok 33 560
Osobné náklady 922,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 17,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 592
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,08
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,07
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,5578
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,75
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,79
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,79
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,75
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,9282
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 12,94
Pridaná hodnota -1 653
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,08
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -12,10
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -12,10
Služby 490,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 33 560
Spotreba materiálu… 3 127
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 964
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 964
Účtovný cash flow 5 395
Vlastné imanie 2 408
Všetky záväzky 31 152
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -1,08
Výsledok hospodárenia -2 575
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 575
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 592
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 592
Zásoby 27 619
Záväzky 31 152
Záväzky z obchodného styku 208,00
Zisk pred zdanením -2 592