AK Development, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 736 740
Bežná likvidita III. stupeň 1,00
Časové rozlíšenie aktív 1 122
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -24,23
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 687,54
Celkové tržby 252 275
Celkový dlh 735 670
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -25 928
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 25 928
Čistý cash flow 25 928
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 123,00
Čistý zisk -3 930
Cudzie zdroje -1 070
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 123,00
EBITDA 130,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 130,00
Finančná páka 688,54
Finančné účty 25 928
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 123,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,9982
Krátkodobé pohľadávky 37 414
Krátkodobé záväzky 735 420
Nákladové úroky 4 053
Náklady na predaný tovar -404,00
Obežný majetok 735 618
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 151 366
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 930
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -3,67
Pohľadávky z obchodného styku 7 807
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 6,40
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,9985
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 687,54
Pridaná hodnota 404,00
Primárna platobná neschopnosť 19,39
Rentabilita vlastného imania, ROE -3,67
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5 659
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5 659
Služby 202 174
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 736 740
Spotreba materiálu… 49 697
Účtovný cash flow 25 928
Vlastné imanie 1 070
Všetky záväzky 735 670
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -3,67
Výsledok hospodárenia 130,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 130,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 930
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 930
Zásoby 672 276
Záväzky 735 670
Záväzky z obchodného styku 151 366
Zisk pred zdanením -3 930
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 252 275
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 252 275