Timont s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 5 668
Bežná likvidita III. stupeň 6,75
Časové rozlíšenie pasív 20,00
Celkové tržby 5 445
Celkový dlh 828,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -213,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 213,00
Čistý cash flow 213,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -180,00
Čistý zisk -180,00
Cudzie zdroje -4 820
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 365,67
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 365,67
Doba obratu aktív 379,95
Doba obratu pohľadávok 365,67
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 54,97
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -180,00
EBITDA -160,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -160,00
Finančná páka 1,18
Finančné účty 213,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8504
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,8504
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -180,00
Krátkodobé pohľadávky 5 455
Krátkodobé záväzky 820,00
Náklady na predaný tovar 3 824
Obežný majetok 5 668
Obrat aktív 0,9607
Obrat obežného majetku 0,9607
Osobné náklady 1 781
Ostatné náklady na finančnú činnosť 20,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 21,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -180,00
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,10
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,9102
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,9102
Pohľadávky z obchodného styku 5 455
Pohotová likvidita II. stupeň 6,75
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -22,63
Pridaná hodnota 1 621
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -5,18
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -5,18
Služby 1 839
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 668
Spotreba materiálu… 1 985
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 445
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 445
Účtovný cash flow 213,00
Vlastné imanie 4 820
Všetky záväzky 828,00
Výsledok hospodárenia -160,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -160,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -180,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -180,00
Záväzky 828,00
Záväzky z obchodného styku 21,00
Zisk pred zdanením -180,00