DrozT, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 3 312
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -5,49
Celkové tržby 296,00
Celkový dlh 4 050
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -271,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS -19,39
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 271,00
Čistý cash flow 271,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -5 738
Čistý zisk -5 738
Cudzie zdroje 738,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 351
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 11,10
Doba obratu aktív 4 084
Doba obratu pohľadávok 1 351
Doba splácania záväzkov 4 248
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 4 994
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 52,44
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -5 738
EBITDA -5 674
EBITDA marža -19,17
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -5 674
Finančná páka -4,49
Finančné účty 271,00
Hrubá marža -19,17
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -5 682
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,22
Krátkodobé pohľadávky 1 096
Krátkodobé záväzky 4 050
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 50,00
Náklady na predaný tovar 5 970
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 348,00
Neobežný majetok 1 945
Obežný majetok 1 367
Odpisy 56,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 56,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 8,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -5 682
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 7,78
Podiel EBIT k aktívam -1,73
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,73
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 7,78
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,9155
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -16,30
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -101,32
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,9155
Pohľadávky z obchodného styku 9,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,72
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,22
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -5,49
Pridaná hodnota -5 674
Primárna platobná neschopnosť 5,56
Rentabilita aktív, ROA -1,73
Rentabilita vlastného imania, ROE 7,78
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,7138
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,7138
Služby 2 963
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 312
Spotreba materiálu… 2 659
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 296,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 296,00
Účtovný cash flow 271,00
Vlastné imanie -738,00
Všetky záväzky 4 050
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 7,78
Výsledok hospodárenia -5 730
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 730
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 738
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 738
Záväzky 4 050
Záväzky z obchodného styku 50,00
Zisk pred zdanením -5 738