SENSTAV s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 7 446
Bežná likvidita III. stupeň 5,96
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,20
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,96
Celkové tržby 15 000
Celkový dlh 1 250
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 446
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 446
Čistý cash flow 7 446
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 658
Čistý zisk 1 196
Cudzie zdroje -6 196
Daň z príjmov 462,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 462,00
Doba obratu aktív 181,19
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 30,42
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 658
EBITDA 1 674
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 674
Finančná páka 1,20
Finančné účty 7 446
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8321
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,8321
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 658
Krátkodobé záväzky 1 250
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 545,00
Náklady na predaný tovar 12 964
Obežný majetok 7 446
Obrat aktív 2,01
Obrat obežného majetku 2,01
Osobné náklady 325,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 16,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 196
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 6,26
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 6,26
Pohotová likvidita II. stupeň 5,96
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8321
Pridaná hodnota 2 036
Rýchla likvidita I. stupeň 5,96
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,7467
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,7467
Služby 12 592
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 446
Spotreba materiálu… 372,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 000
Účtovný cash flow 7 446
Vlastné imanie 6 196
Všetky záväzky 1 250
Výsledok hospodárenia 1 674
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 674
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 196
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 658
Záväzky 1 250
Záväzky z obchodného styku 545,00
Zisk pred zdanením 1 658