MIRUMACO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 14 374
Bežná likvidita III. stupeň 5,74
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8360
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,96
Celkové tržby 10 250
Celkový dlh 2 503
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 924
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,6703
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 924
Čistý cash flow 9 924
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 774
Čistý zisk 6 871
Cudzie zdroje -11 871
Daň z príjmov 1 903
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 903
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 158,46
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 158,46
Doba obratu aktív 511,85
Doba obratu pohľadávok 158,46
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 89,13
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 774
EBITDA 8 789
EBITDA marža 0,8575
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 8 789
Finančná páka 1,21
Finančné účty 9 924
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8259
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,8259
Hrubá marža 0,8584
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 774
Krátkodobé pohľadávky 4 450
Krátkodobé záväzky 2 503
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 600,00
Náklady na predaný tovar 1 451
Obežný majetok 14 374
Obrat aktív 0,7131
Obrat obežného majetku 0,7131
Ostatné náklady na finančnú činnosť 15,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 871
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,5788
Podiel EBIT k aktívam 0,6104
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,6104
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,7391
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,6904
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,9682
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,9682
Pohľadávky z obchodného styku 4 450
Pohotová likvidita II. stupeň 5,74
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,20
Pridaná hodnota 8 799
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,5788
Rýchla likvidita I. stupeň 3,96
Služby 1 386
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 14 374
Spotreba materiálu… 65,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 250
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 10 250
Účtovný cash flow 9 924
Vlastné imanie 11 871
Všetky záväzky 2 503
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,5788
Výsledok hospodárenia 8 789
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 789
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 871
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 774
Záväzky 2 503
Záväzky z obchodného styku 600,00
Zisk pred zdanením 8 774