KyseC s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 5 050
Bežná likvidita III. stupeň 82,79
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 81,97
Celkové tržby 50,00
Celkový dlh 61,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 000
Čistý cash flow 5 000
Čistý zisk -11,00
Cudzie zdroje -4 989
Daň z príjmov 11,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 11,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 365,00
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 365,00
Doba obratu aktív 36 865
Doba obratu pohľadávok 365,00
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 445,30
Finančná páka 1,01
Finančné účty 5 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9879
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,9879
Krátkodobé pohľadávky 50,00
Krátkodobé záväzky 61,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 50,00
Náklady na predaný tovar 50,00
Obežný majetok 5 050
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -11,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,9901
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 100,00
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 100,00
Pohľadávky z obchodného styku 50,00
Pohotová likvidita II. stupeň 82,79
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9978
Primárna platobná neschopnosť 1,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 81,97
Služby 50,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 050
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 50,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 50,00
Účtovný cash flow 5 000
Vlastné imanie 4 989
Všetky záväzky 61,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -11,00
Záväzky 61,00
Záväzky z obchodného styku 50,00