Helva s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 25 609
Bežná likvidita III. stupeň 1,32
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8244
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,23
Celkové tržby 20 614
Celkový dlh 19 550
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 995
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 995
Čistý cash flow 4 995
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 451
Čistý zisk 1 059
Cudzie zdroje -6 059
Daň z príjmov 392,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 392,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 365,00
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 365,00
Doba obratu aktív 453,44
Doba obratu pohľadávok 365,00
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 344,39
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 451
EBITDA 1 456
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 456
Finančná páka 4,23
Finančné účty 4 995
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 451
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,7595
Krátkodobé pohľadávky 20 614
Krátkodobé záväzky 19 450
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 19 058
Náklady na predaný tovar 19 158
Obežný majetok 25 609
Obrat aktív 0,8050
Obrat obežného majetku 0,8050
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 059
Pohľadávky z obchodného styku 20 614
Pohotová likvidita II. stupeň 1,32
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,21
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,7634
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,23
Pridaná hodnota 1 456
Primárna platobná neschopnosť 0,9245
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 13,43
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 13,43
Služby 19 158
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 25 609
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 20 614
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 20 614
Účtovný cash flow 4 995
Vlastné imanie 6 059
Všetky záväzky 19 550
Výsledok hospodárenia 1 456
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 456
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 059
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 451
Záväzky 19 550
Záväzky z obchodného styku 19 058
Zisk pred zdanením 1 451