Dentalberg, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 38 737
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,51
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 10,93
Celkový dlh 35 490
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 7 463
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 137
Čistý cash flow 8 137
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 753
Čistý zisk -1 753
Cudzie zdroje -3 247
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 753
EBITDA -1 742
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 742
Finančná páka 11,93
Finančné účty 8 137
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 753
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,5135
Krátkodobé finančné výpomoci 15 600
Krátkodobé pohľadávky 600,00
Krátkodobé záväzky 19 890
Náklady na predaný tovar 1 692
Neobežný majetok 30 000
Obežný majetok 8 737
Ostatné náklady na finančnú činnosť 11,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 753
Pohľadávky z obchodného styku 600,00
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,9162
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 10,93
Pridaná hodnota -1 692
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,5399
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -20,37
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -20,37
Služby 1 562
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 38 737
Spotreba materiálu… 130,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 15 600
Účtovný cash flow 8 137
Úročený dlh 15 600
Vlastné imanie 3 247
Všetky záväzky 35 490
Výsledok hospodárenia -1 742
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 742
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 753
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 753
Záväzky 35 490
Zisk pred zdanením -1 753