MIVAKO, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 10 289
Bežná likvidita III. stupeň 1,85
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,18
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,85
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,18
Celkový dlh 5 567
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 289
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 289
Čistý cash flow 10 289
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -278,00
Čistý zisk -278,00
Cudzie zdroje -4 722
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -278,00
EBITDA -278,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -278,00
Finančná páka 2,18
Finančné účty 10 289
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -278,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,5411
Krátkodobé záväzky 5 567
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5 601
Náklady na predaný tovar 274,00
Obežný majetok 10 289
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -278,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,85
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,5411
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,18
Pridaná hodnota -274,00
Rýchla likvidita I. stupeň 1,85
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -20,03
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -20,03
Služby 274,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 289
Účtovný cash flow 10 289
Vlastné imanie 4 722
Všetky záväzky 5 567
Výsledok hospodárenia -278,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -278,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -278,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -278,00
Záväzky 5 567
Záväzky z obchodného styku 5 601
Zisk pred zdanením -278,00