fuksi s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 11 891
Bežná likvidita III. stupeň 1,92
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8755
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,7800
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,15
Celkové tržby 7 049
Celkový dlh 6 359
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 843
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 843
Čistý cash flow 4 843
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 713,00
Čistý zisk 532,00
Cudzie zdroje -5 532
Daň z príjmov 181,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 181,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 364,95
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 364,95
Doba obratu aktív 615,72
Doba obratu pohľadávok 364,95
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 321,50
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 713,00
EBITDA 1 037
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 037
Finančná páka 2,15
Finančné účty 4 843
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 713,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,5222
Krátkodobé pohľadávky 7 048
Krátkodobé záväzky 6 209
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5 678
Náklady na predaný tovar 6 012
Obežný majetok 11 891
Obrat aktív 0,5928
Obrat obežného majetku 0,5928
Ostatné náklady na finančnú činnosť 330,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 6,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 532,00
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,6870
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,6870
Pohľadávky z obchodného styku 7 048
Pohotová likvidita II. stupeň 1,92
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,14
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,5348
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,15
Pridaná hodnota 1 037
Primárna platobná neschopnosť 0,8056
Rýchla likvidita I. stupeň 0,7800
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,13
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,13
Služby 6 012
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 891
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 049
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 049
Účtovný cash flow 4 843
Vlastné imanie 5 532
Všetky záväzky 6 359
Výsledok hospodárenia 1 037
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 037
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 532,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 713,00
Záväzky 6 359
Záväzky z obchodného styku 5 678
Zisk pred zdanením 713,00