TS MONT, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 16 740
Bežná likvidita III. stupeň 1,54
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,32
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,85
Celkové tržby 36 769
Celkový dlh 10 871
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -740,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 740
Čistý cash flow 7 740
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 100
Čistý zisk 869,00
Cudzie zdroje -5 869
Daň z príjmov 231,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 231,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 89,34
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 89,34
Doba obratu aktív 166,18
Doba obratu pohľadávok 89,34
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 38,43
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 100
EBITDA 1 100
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 100
Finančná páka 2,85
Finančné účty 7 740
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 100
Krátkodobé finančné výpomoci 7 000
Krátkodobé pohľadávky 9 000
Krátkodobé záväzky 3 871
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 640
Náklady na predaný tovar 35 669
Obežný majetok 16 740
Obrat aktív 2,20
Obrat obežného majetku 2,20
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 869,00
Pohľadávky z obchodného styku 9 000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,54
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7583
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,6494
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,85
Pridaná hodnota 1 100
Rýchla likvidita I. stupeň 0,7120
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 9,88
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 9,88
Služby 32 285
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 16 740
Spotreba materiálu… 3 384
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 7 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 36 769
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 36 769
Účtovný cash flow 7 740
Úročený dlh 7 000
Vlastné imanie 5 869
Všetky záväzky 10 871
Výsledok hospodárenia 1 100
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 100
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 869,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 100
Záväzky 10 871
Záväzky z obchodného styku 3 640
Zisk pred zdanením 1 100