pro4ma s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 4 472
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 472
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 472
Čistý cash flow 4 472
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -528,00
Čistý zisk -528,00
Cudzie zdroje -4 472
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -528,00
EBITDA -519,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -519,00
Finančná páka 1,0000
Finančné účty 4 472
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -528,00
Náklady na predaný tovar 369,00
Obežný majetok 4 472
Osobné náklady 130,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 9,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -528,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -2,84
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -2,84
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000
Pridaná hodnota -369,00
Služby 332,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 472
Spotreba materiálu… 37,00
Účtovný cash flow 4 472
Vlastné imanie 4 472
Výsledok hospodárenia -519,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -519,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -528,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -528,00
Zisk pred zdanením -528,00