agraVT s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 5 000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000
Celkové tržby 216,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 000
Čistý cash flow 5 000
Cudzie zdroje -5 000
Doba obratu aktív 8 449
Finančná páka 1,0000
Finančné účty 5 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,0000
Hrubá marža 1,0000
Obežný majetok 5 000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 23,15
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 23,15
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000
Pridaná hodnota 216,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 216,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 216,00
Účtovný cash flow 5 000
Vlastné imanie 5 000