POSE s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 4 746
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 746
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 746
Čistý cash flow 4 746
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -254,00
Čistý zisk -254,00
Cudzie zdroje -4 746
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -254,00
EBITDA -254,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -254,00
Finančná páka 1,0000
Finančné účty 4 746
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -254,00
Náklady na predaný tovar 254,00
Obežný majetok 4 746
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -254,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000
Pridaná hodnota -254,00
Služby 248,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 746
Spotreba materiálu… 6,00
Účtovný cash flow 4 746
Vlastné imanie 4 746
Výsledok hospodárenia -254,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -254,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -254,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -254,00
Zisk pred zdanením -254,00