FEBS.sk s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 4 751
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 751
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 751
Čistý cash flow 4 751
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -249,00
Čistý zisk -249,00
Cudzie zdroje -4 751
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -249,00
EBITDA -249,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -249,00
Finančná páka 1,0000
Finančné účty 4 751
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -249,00
Náklady na predaný tovar 249,00
Obežný majetok 4 751
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -249,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000
Pridaná hodnota -249,00
Služby 249,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 751
Účtovný cash flow 4 751
Vlastné imanie 4 751
Výsledok hospodárenia -249,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -249,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -249,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -249,00
Zisk pred zdanením -249,00