Účtovný výkaz

Obec Žabokreky (IČO: 00317047) vykonala dňa 05.09.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 pre obdobie od 2010-01 do 2010-12.

Náklady

Číslo účtu alebo skupinyNákladyČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosťPodnikateľská činnosťSpolu
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)161 796,005 954,0067 750,0073 541,00
Spotreba materiálu220 100,005 954,0026 054,0029 289,00
Spotreba energie341 696,000,0041 696,0044 252,00
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok40,000,000,000,00
Predaný tovar50,000,000,000,00
Služby (r. 007 až r. 010)695 265,00545,0095 810,00101 855,00
Opravy a udržiavanie739 030,00240,0039 270,0024 291,00
Cestovné81 434,00155,001 589,00754,00
Náklady na reprezentáciu9651,000,00651,00281,00
Ostatné služby1054 150,00150,0054 300,0076 529,00
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)11241 042,0011 323,00252 365,00233 051,00
Mzdové náklady12179 236,008 398,00187 634,00171 544,00
Zákonné sociálne poistenie1353 596,002 925,0056 521,0053 975,00
Ostatné sociálne poistenie14485,000,00485,00611,00
Zákonné sociálne náklady157 725,000,007 725,006 921,00
Ostatné sociálne náklady160,000,000,000,00
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)17143,002 217,002 360,002 397,00
Daň z motorových vozidiel180,002 037,002 037,001 111,00
Daň z nehnuteľnosti190,000,000,000,00
Ostatné dane a poplatky20143,00180,00323,001 286,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)2169,001 373,001 442,006 868,00
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku220,000,000,000,00
Predaný materiál230,000,000,000,00
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania240,000,000,000,00
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania2566,000,0066,000,00
Odpis pohľadávky260,000,000,000,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť273,000,003,006 868,00
Manká a škody280,001 373,001 373,000,00
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)2946 661,000,0046 661,0048 310,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku3046 661,000,0046 661,0044 260,00
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)310,000,000,004 050,00
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti320,000,000,000,00
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti330,000,000,004 050,00
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti340,000,000,000,00
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti350,000,000,000,00
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)360,000,000,000,00
Tvorba rezerv z finančnej činnosti370,000,000,000,00
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti380,000,000,000,00
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období390,000,000,000,00
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)40618,000,00618,00625,00
Predané cenné papiere a podiely410,000,000,000,00
Úroky420,000,000,000,00
Kurzové straty430,000,000,000,00
Náklady na precenenie cenných papierov440,000,000,000,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok450,000,000,000,00
Náklady na derivátové operácie460,000,000,000,00
Ostatné finančné náklady47618,000,00618,00625,00
Manká a škody na finančnom majetku480,000,000,000,00
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)490,000,000,000,00
Škody500,000,000,000,00
Tvorba rezerv510,000,000,000,00
Ostatné mimoriadne náklady520,000,000,000,00
Tvorba opravných položiek530,000,000,000,00
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)540,000,000,000,00
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií550,000,000,000,00
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy560,000,000,000,00
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy570,000,000,000,00
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom580,000,000,000,00
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy590,000,000,000,00
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy600,000,000,000,00
Náklady na ostatné transfery610,000,000,000,00
Náklady z odvodu príjmov620,000,000,000,00
Náklady z budúceho odvodu príjmov630,000,000,000,00
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)64445 594,0021 412,00467 006,00466 647,00
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)994

Výnosy

Číslo účtu alebo skupinyVýnosy, daň z príjmov a výsledok hospodáreniaČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosťPodnikateľská činnosťSpolu
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)6514 634,0020 329,0034 963,0032 422,00
Tržby za vlastné výrobky660,000,000,000,00
Tržby z predaja služieb6714 634,0020 329,0034 963,0032 422,00
Tržby za tovar680,000,000,000,00
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)690,000,000,000,00
Zmena stavu nedokončenej výroby700,000,000,000,00
Zmena stavu polotovarov710,000,000,000,00
Zmena stavu výrobkov720,000,000,000,00
Zmena stavu zvierat730,000,000,000,00
Aktivácia (r. 075 až r. 078)740,000,000,000,00
Aktivácia materiálu a tovaru750,000,000,000,00
Aktivácia vnútroorganizačných služieb760,000,000,000,00
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku770,000,000,000,00
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku780,000,000,000,00
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)79237 024,000,00237 024,00250 740,00
Daňové a colné výnosy štátu800,000,000,000,00
Daňové výnosy samosprávy81237 024,000,00237 024,00250 740,00
Výnosy z poplatkov820,000,000,000,00
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)8311 915,000,0011 915,0010 828,00
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku84730,000,00730,000,00
Tržby z predaja materiálu850,000,000,000,00
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania860,000,000,000,00
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania870,000,000,000,00
Výnosy z odpísaných pohľadávok880,000,000,000,00
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti8911 185,000,0011 185,0010 828,00
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)900,000,000,0011 286,00
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)910,000,000,0011 286,00
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti920,000,000,0011 286,00
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti930,000,000,000,00
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti940,000,000,000,00
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti950,000,000,000,00
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)960,000,000,000,00
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti970,000,000,000,00
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti980,000,000,000,00
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období990,000,000,000,00
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)100410,000,00410,0013 888,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov1010,000,000,000,00
Úroky102410,000,00410,0013 888,00
Kurzové zisky1030,000,000,000,00
Výnosy z precenenia cenných papierov1040,000,000,000,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku1050,000,000,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku1060,000,000,000,00
Výnosy z derivátových operácií1070,000,000,000,00
Ostatné finančné výnosy1080,000,000,000,00
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)1090,000,000,000,00
Náhrady škôd1100,000,000,000,00
Zúčtovanie rezerv1110,000,000,000,00
Ostatné mimoriadne výnosy1120,000,000,000,00
Zúčtovanie opravných položiek1130,000,000,000,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)1140,000,000,000,00
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu1150,000,000,000,00
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu1160,000,000,000,00
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy1170,000,000,000,00
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy1180,000,000,000,00
Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev1190,000,000,000,00
Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev1200,000,000,000,00
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy1210,000,000,000,00
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy1220,000,000,000,00
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov1230,000,000,000,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)12490 892,000,0090 892,00158 772,00
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom1250,000,000,000,00
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom1260,000,000,000,00
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy12790 892,000,0090 892,00158 772,00
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy1280,000,000,000,00
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev1290,000,000,000,00
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev1300,000,000,000,00
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy1310,000,000,000,00
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy1320,000,000,000,00
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov1330,000,000,000,00
Účtová trieda 6 celkom súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)134354 875,0020 329,00375 204,00477 936,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením ( r. 134 mínus r. 064) (+/-)135-90 719,00-1 083,00-91 802,0011 289,00
Splatná daň z príjmov1365,000,005,00324,00
Dodatočne platená daň z príjmov1370,000,000,000,00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)138-90 724,00-1 083,00-91 807,0010 965,00
Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)995
Šablóna výkazu: Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (1)