Účtovný výkaz

Obec Žabokreky (IČO: 00317047) vykonala dňa 20.10.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 pre obdobie od 2012-01 do 2012-12.

Náklady

Číslo účtu alebo skupinyNákladyČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosťPodnikateľská činnosťSpolu
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)185 462,000,0085 462,0071 666,00
Spotreba materiálu244 538,000,0044 538,0030 029,00
Spotreba energie340 924,000,0040 924,0041 637,00
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok40,000,000,000,00
Predaný tovar50,000,000,000,00
Služby (r. 007 až r. 010)690 429,000,0090 429,0089 862,00
Opravy a udržiavanie72 550,000,002 550,0013 623,00
Cestovné81 097,000,001 097,001 905,00
Náklady na reprezentáciu9482,000,00482,002 875,00
Ostatné služby1086 300,000,0086 300,0071 459,00
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)11254 888,000,00254 888,00235 316,00
Mzdové náklady12185 884,000,00185 884,00172 492,00
Zákonné sociálne poistenie1359 252,000,0059 252,0054 287,00
Ostatné sociálne poistenie14584,000,00584,00584,00
Zákonné sociálne náklady159 168,000,009 168,007 953,00
Ostatné sociálne náklady160,000,000,000,00
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)171 429,000,001 429,00975,00
Daň z motorových vozidiel180,000,000,00560,00
Daň z nehnuteľnosti190,000,000,000,00
Ostatné dane a poplatky201 429,000,001 429,00415,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)2123 258,000,0023 258,001 947,00
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku220,000,000,001 032,00
Predaný materiál230,000,000,000,00
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania240,000,000,000,00
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania250,000,000,0052,00
Odpis pohľadávky260,000,000,000,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť2723 258,000,0023 258,00863,00
Manká a škody280,000,000,000,00
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)2952 937,000,0052 937,0048 687,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku3052 937,000,0052 937,0048 687,00
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)310,000,000,000,00
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti320,000,000,000,00
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti330,000,000,000,00
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti340,000,000,000,00
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti350,000,000,000,00
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)360,000,000,000,00
Tvorba rezerv z finančnej činnosti370,000,000,000,00
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti380,000,000,000,00
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období390,000,000,000,00
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)40739,000,00739,00674,00
Predané cenné papiere a podiely410,000,000,000,00
Úroky420,000,000,000,00
Kurzové straty430,000,000,000,00
Náklady na precenenie cenných papierov440,000,000,000,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok450,000,000,000,00
Náklady na derivátové operácie460,000,000,000,00
Ostatné finančné náklady47739,000,00739,00674,00
Manká a škody na finančnom majetku480,000,000,000,00
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)490,000,000,000,00
Škody500,000,000,000,00
Tvorba rezerv510,000,000,000,00
Ostatné mimoriadne náklady520,000,000,000,00
Tvorba opravných položiek530,000,000,000,00
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)542 700,000,002 700,002 500,00
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií550,000,000,000,00
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy560,000,000,000,00
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy570,000,000,000,00
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom580,000,000,000,00
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy590,000,000,000,00
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy602 700,000,002 700,002 500,00
Náklady na ostatné transfery610,000,000,000,00
Náklady z odvodu príjmov620,000,000,000,00
Náklady z budúceho odvodu príjmov630,000,000,000,00
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)64511 841,000,00511 841,00451 627,00
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)994

Výnosy

Číslo účtu alebo skupinyVýnosy, daň z príjmov a výsledok hospodáreniaČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosťPodnikateľská činnosťSpolu
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)659 421,000,009 421,0026 559,00
Tržby za vlastné výrobky660,000,000,000,00
Tržby z predaja služieb679 421,000,009 421,0026 559,00
Tržby za tovar680,000,000,000,00
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)690,000,000,000,00
Zmena stavu nedokončenej výroby700,000,000,000,00
Zmena stavu polotovarov710,000,000,000,00
Zmena stavu výrobkov720,000,000,000,00
Zmena stavu zvierat730,000,000,000,00
Aktivácia (r. 075 až r. 078)740,000,000,000,00
Aktivácia materiálu a tovaru750,000,000,000,00
Aktivácia vnútroorganizačných služieb760,000,000,000,00
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku770,000,000,000,00
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku780,000,000,000,00
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)79292 058,000,00292 058,00280 939,00
Daňové a colné výnosy štátu800,000,000,000,00
Daňové výnosy samosprávy81270 648,000,00270 648,00280 939,00
Výnosy z poplatkov8221 410,000,0021 410,000,00
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)83171 826,000,00171 826,0016 528,00
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku84150,000,00150,003 164,00
Tržby z predaja materiálu850,000,000,00247,00
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania860,000,000,000,00
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania8710,000,0010,000,00
Výnosy z odpísaných pohľadávok880,000,000,000,00
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti89171 666,000,00171 666,0013 117,00
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)904 050,000,004 050,000,00
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)914 050,000,004 050,000,00
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti920,000,000,000,00
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti934 050,000,004 050,000,00
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti940,000,000,000,00
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti950,000,000,000,00
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)960,000,000,000,00
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti970,000,000,000,00
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti980,000,000,000,00
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období990,000,000,000,00
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)100874,000,00874,00456,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov1010,000,000,000,00
Úroky102874,000,00874,00456,00
Kurzové zisky1030,000,000,000,00
Výnosy z precenenia cenných papierov1040,000,000,000,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku1050,000,000,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku1060,000,000,000,00
Výnosy z derivátových operácií1070,000,000,000,00
Ostatné finančné výnosy1080,000,000,000,00
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)1090,000,000,000,00
Náhrady škôd1100,000,000,000,00
Zúčtovanie rezerv1110,000,000,000,00
Ostatné mimoriadne výnosy1120,000,000,000,00
Zúčtovanie opravných položiek1130,000,000,000,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)1140,000,000,000,00
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu1150,000,000,000,00
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu1160,000,000,000,00
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy1170,000,000,000,00
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy1180,000,000,000,00
Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev1190,000,000,000,00
Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev1200,000,000,000,00
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy1210,000,000,000,00
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy1220,000,000,000,00
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov1230,000,000,000,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)124125 419,000,00125 419,0098 889,00
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom1250,000,000,000,00
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom1260,000,000,000,00
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy127113 846,000,00113 846,0095 320,00
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy1287 146,000,007 146,001 860,00
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev1290,000,000,000,00
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev1300,000,000,000,00
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy1314 301,000,004 301,001 709,00
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy132126,000,00126,000,00
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov1330,000,000,000,00
Účtová trieda 6 celkom súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)134603 648,000,00603 648,00423 371,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením ( r. 134 mínus r. 064) (+/-)13591 808,000,0091 808,00-28 256,00
Splatná daň z príjmov136104,000,00104,0086,00
Dodatočne platená daň z príjmov1370,000,000,000,00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)13891 704,000,0091 704,00-28 342,00
Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)995
Šablóna výkazu: Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (1)