Účtovný výkaz

Obec Žabokreky (IČO: 00317047) vykonala dňa 03.04.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 pre obdobie od 2013-01 do 2013-12.

Náklady

Číslo účtu alebo skupinyNákladyČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosťPodnikateľská činnosťSpolu
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)1102 169,580,00102 169,5885 461,62
Spotreba materiálu258 917,620,0058 917,6244 537,86
Spotreba energie343 251,960,0043 251,9640 923,76
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok40,000,000,000,00
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť50,000,000,000,00
Služby (r. 007 až r. 010)681 888,560,0081 888,5690 428,64
Opravy a udržiavanie7107,150,00107,152 549,77
Cestovné8707,260,00707,261 097,45
Náklady na reprezentáciu9934,220,00934,22481,50
Ostatné služby1080 139,930,0080 139,9386 299,92
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)11249 608,410,00249 608,41254 888,10
Mzdové náklady12179 647,730,00179 647,73185 883,86
Zákonné sociálne poistenie1361 168,300,0061 168,3059 252,23
Ostatné sociálne poistenie14557,760,00557,76584,32
Zákonné sociálne náklady158 234,620,008 234,629 167,69
Ostatné sociálne náklady160,000,000,000,00
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)171 884,790,001 884,791 429,29
Daň z motorových vozidiel180,000,000,000,00
Daň z nehnuteľnosti190,000,000,000,00
Ostatné dane a poplatky201 884,790,001 884,791 429,29
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)219 590,970,009 590,9723 257,93
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku220,000,000,000,00
Predaný materiál230,000,000,000,00
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania240,000,000,000,35
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania250,000,000,000,00
Odpis pohľadávky260,000,000,000,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť279 590,970,009 590,9723 257,58
Manká a škody280,000,000,000,00
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)2953 296,170,0053 296,1752 936,68
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku3053 296,170,0053 296,1752 936,68
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)310,000,000,000,00
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti320,000,000,000,00
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti330,000,000,000,00
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti340,000,000,000,00
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti350,000,000,000,00
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)360,000,000,000,00
Tvorba rezerv z finančnej činnosti370,000,000,000,00
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti380,000,000,000,00
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období390,000,000,000,00
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)40533,040,00533,04738,53
Predané cenné papiere a podiely410,000,000,000,00
Úroky420,000,000,000,00
Kurzové straty430,000,000,000,00
Náklady na precenenie cenných papierov440,000,000,000,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok450,000,000,000,00
Náklady na derivátové operácie460,000,000,000,00
Ostatné finančné náklady47533,040,00533,04738,53
Manká a škody na finančnom majetku480,000,000,000,00
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)490,000,000,000,00
Škody500,000,000,000,00
Tvorba rezerv510,000,000,000,00
Ostatné mimoriadne náklady520,000,000,000,00
Tvorba opravných položiek530,000,000,000,00
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)543 886,800,003 886,802 700,00
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií550,000,000,000,00
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy560,000,000,000,00
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy570,000,000,000,00
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom580,000,000,000,00
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy591 168,200,001 168,200,00
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy602 718,600,002 718,602 700,00
Náklady na ostatné transfery610,000,000,000,00
Náklady z odvodu príjmov620,000,000,000,00
Náklady z budúceho odvodu príjmov630,000,000,000,00
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)64502 858,320,00502 858,32511 840,79
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)994

Výnosy

Číslo účtu alebo skupinyVýnosy, daň z príjmov a výsledok hospodáreniaČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosťPodnikateľská činnosťSpolu
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)6511 644,430,0011 644,439 421,35
Tržby za vlastné výrobky660,000,000,000,00
Tržby z predaja služieb6711 644,430,0011 644,439 421,35
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj680,000,000,000,00
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)690,000,000,000,00
Zmena stavu nedokončenej výroby700,000,000,000,00
Zmena stavu polotovarov710,000,000,000,00
Zmena stavu výrobkov720,000,000,000,00
Zmena stavu zvierat730,000,000,000,00
Aktivácia (r. 075 až r. 078)740,000,000,000,00
Aktivácia materiálu a tovaru750,000,000,000,00
Aktivácia vnútroorganizačných služieb760,000,000,000,00
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku770,000,000,000,00
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku780,000,000,000,00
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)79291 590,940,00291 590,94292 058,03
Daňové a colné výnosy štátu800,000,000,000,00
Daňové výnosy samosprávy81266 309,830,00266 309,83270 647,64
Výnosy z poplatkov8225 281,110,0025 281,1121 410,39
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)8341 434,050,0041 434,05171 826,25
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku840,000,000,00150,00
Tržby z predaja materiálu850,000,000,000,00
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania860,000,000,000,00
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania870,000,000,0010,00
Výnosy z odpísaných pohľadávok880,000,000,000,00
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti8941 434,050,0041 434,05171 666,25
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)900,000,000,004 049,66
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)910,000,000,004 049,66
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti920,000,000,000,00
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti930,000,000,004 049,66
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti940,000,000,000,00
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti950,000,000,000,00
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)960,000,000,000,00
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti970,000,000,000,00
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti980,000,000,000,00
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období990,000,000,000,00
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)100355,710,00355,71874,44
Tržby z predaja cenných papierov a podielov1010,000,000,000,00
Úroky102355,710,00355,71874,44
Kurzové zisky1030,000,000,000,00
Výnosy z precenenia cenných papierov1040,000,000,000,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku1050,000,000,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku1060,000,000,000,00
Výnosy z derivátových operácií1070,000,000,000,00
Ostatné finančné výnosy1080,000,000,000,00
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)1090,000,000,000,00
Náhrady škôd1100,000,000,000,00
Zúčtovanie rezerv1110,000,000,000,00
Ostatné mimoriadne výnosy1120,000,000,000,00
Zúčtovanie opravných položiek1130,000,000,000,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)1140,000,000,000,00
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu1150,000,000,000,00
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu1160,000,000,000,00
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy1170,000,000,000,00
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy1180,000,000,000,00
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie1190,000,000,000,00
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie1200,000,000,000,00
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy1210,000,000,000,00
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy1220,000,000,000,00
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov1230,000,000,000,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)124129 989,710,00129 989,71125 418,67
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom1250,000,000,000,00
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom1260,000,000,000,00
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy127120 654,280,00120 654,28113 845,50
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy1287 560,800,007 560,807 146,30
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie1290,000,000,000,00
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev1300,000,000,000,00
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy1311 023,930,001 023,934 301,07
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy132750,700,00750,70125,80
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov1330,000,000,000,00
Účtová trieda 6 celkom súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)134475 014,840,00475 014,84603 648,40
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)135-27 843,480,00-27 843,4891 807,61
Splatná daň z príjmov13638,560,0038,56103,56
Dodatočne platená daň z príjmov1370,000,000,000,00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)138-27 882,040,00-27 882,0491 704,05
Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)995
Šablóna výkazu: Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (521)