Účtovný výkaz

ADLER SLOVENSKO S.R.O. (IČO: 31580319) vykonala dňa 01.04.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2013-01 do 2013-12.

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 06111 227 194,00444 636,00782 558,00818 810,00
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 0212884 175,00412 593,00471 582,00512 559,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)334 138,0024 486,009 652,0016 490,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/4
Softvér (013) - /073, 091A/534 138,0024 486,009 652,0016 490,00
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/6
Goodwill (015) - /075, 091A/7
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/8
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 0939
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A10
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)11850 037,00388 107,00461 930,00496 069,00
Pozemky (031) - 092A12344 641,00344 641,00344 641,00
Stavby (021) - /081, 092A/1352 939,008 274,0044 665,0047 975,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/14369 842,00297 218,0072 624,00103 453,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/15
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/16
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/17
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 0941882 615,0082 615,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A19
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 09820
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)21
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A22
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A23
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A24
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A25
Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A26
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A27
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A28
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A29
Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 05530339 556,0032 043,00307 513,00303 116,00
Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)31111 416,007 000,00104 416,00110 795,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/32566,00566,00361,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/33
Výrobky (123) - 19434
Zvieratá (124) - 19535
Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/36110 850,007 000,00103 850,00110 434,00
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A37
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)38
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A39
Čistá hodnota zákazky (316A)40
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A41
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A42
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A43
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A44
Odložená daňová pohľadávka (481A)45
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)46139 857,0025 043,00114 814,00184 871,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A47139 652,0025 043,00114 609,00176 092,00
Čistá hodnota zákazky (316A)48
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A49
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A50
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A51
Sociálne poistenie (336) - 391A52
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A538 779,00
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A54205,00205,00
Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)5588 283,0088 283,007 450,00
Peniaze (211, 213, 21X)561 231,001 231,002 731,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)5787 052,0087 052,004 719,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA58
Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/59
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 29160
Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)613 463,003 463,003 135,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)62
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)633 463,003 463,003 135,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)64
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)65

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 12166782 558,00818 810,00
Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 08767703 984,00707 207,00
Základné imanie súčet (r. 069 až 072)687 000,007 000,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)697 000,007 000,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)70
Zmena základného imania +/- 41971
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)72
Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)73
Emisné ážio (412)74
Ostatné kapitálové fondy (413)75
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)76
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)77
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)78
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)79
Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)8010 364,0010 363,00
Zákonný rezervný fond (421)81700,00700,00
Nedeliteľný fond (422)82
Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)839 664,009 663,00
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 08684689 846,00686 597,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)85689 846,00686 597,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)86
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)87-3 226,003 247,00
Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 1188878 574,00111 603,00
Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)897 334,007 877,00
Rezervy zákonné dlhodobé (451A)90
Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)917 334,00
Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)92
Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)937 877,00
Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)9414,00170,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A)95
Čistá hodnota zákazky (316A)96
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)97
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)98
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)99
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)100
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)101
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)102
Záväzky zo sociálneho fondu (472)10314,00170,00
Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)104
Odložený daňový záväzok (481A)105
Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)10642 008,0049 449,00
Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)1076 999,0011 892,00
Čistá hodnota zákazky (316A)108
Nevyfakturované dodávky (326, 476A)1094 797,00
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)110
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)111
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)112
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)11310 538,0013 510,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)1148 722,009 947,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)11510 952,0014 100,00
Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)116
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)117
Bankové úvery r. 119 + r. 12011829 218,0054 107,00
Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)11910 265,0030 573,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)12018 953,0023 534,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)121
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)122
Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)123
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)124
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)125
Šablóna výkazu: Súvaha Úč POD 1-01 (21)