Účtovný výkaz

PLC systems, s.r.o. (IČO: 36313017) vykonala dňa 09.04.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2013-01 do 2013-12.

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuSkutočnosť
bežné účtovné obdobiebezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja tovaru (604)1
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)2
Obchodná marža r. 01 - r. 023
Výroba r. 05 + r. 06 + r. 074537 581,00604 366,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)5531 924,00604 366,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)65 657,00
Aktivácia (účtová skupina 62)7
Výrobná spotreba r. 09 + r. 108303 791,00330 028,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)9215 307,00225 029,00
Služby (účtová skupina 51)1088 484,00104 999,00
Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 0811233 790,00274 338,00
Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)12185 834,00206 052,00
Mzdové náklady (521, 522)13134 595,00150 956,00
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)14
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)1545 495,0047 739,00
Sociálne náklady (527, 528)165 744,007 357,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)171 741,001 399,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)1825 562,0027 775,00
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)19
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)20
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)21
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)22
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)231 910,00372,00
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)24
Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)25
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)2618 743,0038 740,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)27
Predané cenné papiere a podiely (561)28
Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 3229
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)30
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)31
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)32
Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)33
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)34
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)35
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)36
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 56537
Výnosové úroky (662)381,005,00
Nákladové úroky (562)393 335,003 658,00
Kurzové zisky (663)40
Kurzové straty (563)4128,0013,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)42
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)43390,002 224,00
Prevod finančných výnosov (-) (698)44
Prevod finančných nákladov (-) (598)45
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r.45)46-3 752,00-5 890,00
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 464714 991,0032 850,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50483 499,006 295,00
- splatná (591, 595)493 499,006 295,00
- odložená (+/- 592)50
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 485111 492,0026 555,00
Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)52
Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)53
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 5354
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 5755
- splatná (593)56
- odložená (+/- 594)57
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 5558
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]5914 991,0032 850,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)60
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]6111 492,0026 555,00
Šablóna výkazu: Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 (22)