Účtovný výkaz

PLC systems, s.r.o. (IČO: 36313017) vykonala dňa 09.04.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2013-01 do 2013-12.

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 0611457 694,00140 494,00317 200,00323 239,00
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 0212358 328,00140 494,00217 834,00229 751,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)35 952,005 952,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/4
Softvér (013) - /073, 091A/55 952,005 952,00
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/6
Goodwill (015) - /075, 091A/7
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/8
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 0939
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A10
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)11352 376,00134 542,00217 834,00229 751,00
Pozemky (031) - 092A1215 000,0015 000,0015 000,00
Stavby (021) - /081, 092A/13274 212,0085 617,00188 595,00212 112,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/1462 114,0048 925,0013 189,001 639,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/15
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/16
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/17
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094181 050,001 050,001 000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A19
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 09820
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)21
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A22
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A23
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A24
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A25
Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A26
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A27
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A28
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A29
Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 0553098 611,0098 611,0092 962,00
Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)315 657,005 657,002 525,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/322 525,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/335 657,005 657,00
Výrobky (123) - 19434
Zvieratá (124) - 19535
Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/36
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A37
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)38
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A39
Čistá hodnota zákazky (316A)40
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A41
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A42
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A43
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A44
Odložená daňová pohľadávka (481A)45
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)4683 838,0083 838,0085 257,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A4783 827,0083 827,0085 233,00
Čistá hodnota zákazky (316A)48
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A49
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A50
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A51
Sociálne poistenie (336) - 391A52
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A53
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A5411,0011,0024,00
Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)559 116,009 116,005 180,00
Peniaze (211, 213, 21X)564 557,004 557,002 812,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)574 559,004 559,002 368,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA58
Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/59
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 29160
Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)61755,00755,00526,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)62
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)63755,00755,00526,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)64
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)65

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 12166317 200,00323 239,00
Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 0876784 354,0072 861,00
Základné imanie súčet (r. 069 až 072)686 706,006 706,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)696 706,006 706,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)70
Zmena základného imania +/- 41971
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)72
Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)73
Emisné ážio (412)74
Ostatné kapitálové fondy (413)75
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)76
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)77
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)78
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)79
Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)80671,00671,00
Zákonný rezervný fond (421)81671,00671,00
Nedeliteľný fond (422)82
Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)83
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 0868465 485,0038 929,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)8574 054,0047 498,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)86-8 569,00-8 569,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)8711 492,0026 555,00
Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 11888230 258,00249 124,00
Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)89
Rezervy zákonné dlhodobé (451A)90
Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)91
Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)92
Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)93
Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)941 970,002 784,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A)95
Čistá hodnota zákazky (316A)96
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)97
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)98
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)99
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)100
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)101
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)102
Záväzky zo sociálneho fondu (472)1031 970,002 784,00
Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)104
Odložený daňový záväzok (481A)105
Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)10641 851,0052 893,00
Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)10724 154,0030 188,00
Čistá hodnota zákazky (316A)108
Nevyfakturované dodávky (326, 476A)10971,00
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)110
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)111
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)112
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)1137 592,009 718,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)1144 568,004 844,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)1155 466,008 143,00
Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)116
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)117126 418,00126 418,00
Bankové úvery r. 119 + r. 12011860 019,0067 029,00
Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)11960 019,0067 029,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)120
Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)1212 588,001 254,00
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)122
Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)1232 588,001 254,00
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)124
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)125
Šablóna výkazu: Súvaha Úč POD 1-01 (21)