Účtovný výkaz

MOKRANCE STEEL MILLS a.s. (IČO: 36850161) vykonala dňa 09.04.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2013-01 do 2013-12.

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061127 626 771,0048 585,0027 578 186,0026 212 658,00
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021221 514 945,0048 585,0021 466 360,0021 096 509,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)3
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/4
Softvér (013) - /073, 091A/5
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/6
Goodwill (015) - /075, 091A/7
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/8
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 0939
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A10
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)1121 257 677,0048 585,0021 209 092,0021 095 654,00
Pozemky (031) - 092A128 652 114,008 652 114,008 652 114,00
Stavby (021) - /081, 092A/13
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/14120 598,0048 585,0072 013,0023 780,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/15
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/16
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/178 830,008 830,008 830,00
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 09418202 152,00202 152,00136 947,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A1912 273 983,0012 273 983,0012 273 983,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 09820
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)21257 268,00257 268,00855,00
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A22
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A23257 268,00257 268,00855,00
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A24
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A25
Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A26
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A27
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A28
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A29
Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055306 111 159,006 111 159,005 115 819,00
Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)315 465,005 465,00459 017,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/32
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/33
Výrobky (123) - 19434
Zvieratá (124) - 19535
Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/365 465,005 465,00459 017,00
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A37
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)38140 000,00140 000,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A39
Čistá hodnota zákazky (316A)40
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A41
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A42
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A43
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A44140 000,00140 000,00
Odložená daňová pohľadávka (481A)45
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)465 957 503,005 957 503,004 622 486,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A474 911 921,004 911 921,003 433 591,00
Čistá hodnota zákazky (316A)48
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A49
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A50
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A51
Sociálne poistenie (336) - 391A52
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A5315 294,0015 294,0013 574,00
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A541 030 288,001 030 288,001 175 321,00
Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)558 191,008 191,0034 316,00
Peniaze (211, 213, 21X)567 651,007 651,007 953,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)57540,00540,0026 363,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA58
Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/59
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 29160
Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)61667,00667,00330,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)62
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)63667,00667,00330,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)64
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)65

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 1216627 578 186,0026 212 658,00
Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 0876721 300 671,0021 254 646,00
Základné imanie súčet (r. 069 až 072)6820 944 230,0020 944 230,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)6920 944 230,0020 944 230,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)70
Zmena základného imania +/- 41971
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)72
Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)736 413,00
Emisné ážio (412)74
Ostatné kapitálové fondy (413)75
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)76
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)776 413,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)78
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)79
Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)8032 583,001 093,00
Zákonný rezervný fond (421)8132 583,001 093,00
Nedeliteľný fond (422)82
Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)83
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 08684277 833,0021 558,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)85277 833,0021 558,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)86
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)8739 612,00287 765,00
Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118886 277 515,004 958 012,00
Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)8914 479,0013 297,00
Rezervy zákonné dlhodobé (451A)90
Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)918 160,006 978,00
Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)926 319,006 319,00
Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)93
Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)9457 704,0011 182,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A)95
Čistá hodnota zákazky (316A)96
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)97
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)98
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)99
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)100
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)101
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)102
Záväzky zo sociálneho fondu (472)1031 450,00907,00
Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)10456 254,0010 275,00
Odložený daňový záväzok (481A)105
Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)1064 211 015,002 934 572,00
Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)1074 185 775,002 916 529,00
Čistá hodnota zákazky (316A)108
Nevyfakturované dodávky (326, 476A)109
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)110
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)111
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)112
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)1135 911,006 245,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)1144 330,003 722,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)115781,00390,00
Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)11614 218,007 686,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)117
Bankové úvery r. 119 + r. 1201181 994 317,001 998 961,00
Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)119
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)1201 994 317,001 998 961,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)121
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)122
Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)123
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)124
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)125
Šablóna výkazu: Súvaha Úč POD 1-01 (21)