Účtovný výkaz

Ametys s.r.o. Košice (IČO: 31662064) vykonala dňa 30.04.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2013-01 do 2013-12.

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 06113 538 042,002 163 613,001 374 429,001 471 283,00
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 02123 047 868,002 139 768,00908 100,00973 665,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)326 837,0026 837,000,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/4
Softvér (013) - /073, 091A/5
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/619 630,0019 630,000,00
Goodwill (015) - /075, 091A/7
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/8
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 09397 207,007 207,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A10
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)113 021 031,002 112 931,00908 100,00973 665,00
Pozemky (031) - 092A12
Stavby (021) - /081, 092A/13296 844,00121 762,00175 082,00191 016,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/142 646 315,001 991 169,00655 146,00737 146,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/15
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/16
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/17
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 0941877 872,0077 872,0045 503,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A19
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 09820
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)21
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A22
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A23
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A24
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A25
Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A26
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A27
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A28
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A29
Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 05530479 498,0023 845,00455 653,00489 667,00
Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)3154 444,0054 444,0067 078,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/3230 021,0030 021,0034 425,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/33
Výrobky (123) - 1943421 915,0021 915,0030 314,00
Zvieratá (124) - 1953550,0050,0050,00
Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/362 458,002 458,002 289,00
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A37
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)38
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A39
Čistá hodnota zákazky (316A)40
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A41
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A42
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A43
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A44
Odložená daňová pohľadávka (481A)45
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)46374 934,0023 845,00351 089,00420 745,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A47304 855,0023 845,00281 010,00394 770,00
Čistá hodnota zákazky (316A)48
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A49
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A50
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A5147 768,0047 768,0017 307,00
Sociálne poistenie (336) - 391A52
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A53
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A5422 311,0022 311,008 668,00
Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)5550 120,0050 120,001 844,00
Peniaze (211, 213, 21X)5646 253,0046 253,001 235,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)573 867,003 867,00609,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA58
Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/59
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 29160
Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)6110 676,0010 676,007 951,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)62
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)6310 676,0010 676,007 951,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)64
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)65

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121661 374 429,001 471 283,00
Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 0876756 461,00175 051,00
Základné imanie súčet (r. 069 až 072)686 640,006 640,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)696 640,006 640,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)70
Zmena základného imania +/- 41971
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)72
Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)7376 977,0076 977,00
Emisné ážio (412)74
Ostatné kapitálové fondy (413)7576 977,0076 977,00
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)76
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)77
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)78
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)79
Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)80332,00332,00
Zákonný rezervný fond (421)81332,00332,00
Nedeliteľný fond (422)82
Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)83
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 08684
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)85
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)86
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)87-27 488,0091 102,00
Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118881 317 968,001 296 232,00
Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)8925 989,0020 129,00
Rezervy zákonné dlhodobé (451A)90
Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)9125 989,0020 129,00
Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)92
Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)93
Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)94389 978,00393 831,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A)95
Čistá hodnota zákazky (316A)96
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)97
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)98
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)99
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)100
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)101
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)102
Záväzky zo sociálneho fondu (472)1031 595,00924,00
Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)104377 972,00382 009,00
Odložený daňový záväzok (481A)10510 411,0010 898,00
Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)106397 735,00447 980,00
Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)107137 455,00132 187,00
Čistá hodnota zákazky (316A)108
Nevyfakturované dodávky (326, 476A)109173,004 248,00
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)110
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)111
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)1124 817,0063 143,00
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)11333 243,0032 846,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)11445 956,0021 475,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)115176 091,00194 081,00
Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)116
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)117156 580,0037 882,00
Bankové úvery r. 119 + r. 120118347 686,00396 410,00
Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)11944 400,00150 000,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)120303 286,00246 410,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)121
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)122
Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)123
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)124
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)125
Šablóna výkazu: Súvaha Úč POD 1-01 (21)