Účtovný výkaz

Terraprojekt a.s. (IČO: 31398570) vykonala dňa 16.05.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2013-01 do 2013-12.

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 06111 243 852,00348 408,00895 444,00823 080,00
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 0212321 468,00297 625,0023 843,0030 445,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)3167 656,00167 656,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/4
Softvér (013) - /073, 091A/5167 656,00167 656,00
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/6
Goodwill (015) - /075, 091A/7
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/8
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 0939
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A10
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)11151 389,00129 969,0021 420,0028 022,00
Pozemky (031) - 092A12
Stavby (021) - /081, 092A/136 227,004 804,001 423,001 741,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/14145 162,00125 165,0019 997,0026 281,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/15
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/16
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/17
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 09418
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A19
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 09820
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)212 423,002 423,002 423,00
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A222 423,002 423,002 423,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A23
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A24
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A25
Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A26
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A27
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A28
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A29
Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 05530897 371,0050 783,00846 588,00675 630,00
Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)31187,00187,00209,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/32187,00187,00209,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/33
Výrobky (123) - 19434
Zvieratá (124) - 19535
Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/36
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A37
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)38
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A39
Čistá hodnota zákazky (316A)40
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A41
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A42
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A43
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A44
Odložená daňová pohľadávka (481A)45
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)46820 709,0050 783,00769 926,00323 521,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A47706 522,0050 783,00655 739,00318 973,00
Čistá hodnota zákazky (316A)48113 093,00113 093,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A49
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A50
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A51
Sociálne poistenie (336) - 391A52
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A534 458,00
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A541 094,001 094,0090,00
Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)5576 475,0076 475,00351 900,00
Peniaze (211, 213, 21X)561 821,001 821,001 472,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)5774 654,0074 654,00350 428,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA58
Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/59
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 29160
Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)6125 013,0025 013,00117 005,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)62
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)632 263,002 263,0011 306,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)64
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)6522 750,0022 750,00105 699,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 12166895 444,00823 080,00
Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 08767703 035,00663 022,00
Základné imanie súčet (r. 069 až 072)68120 000,00120 000,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)69120 000,00120 000,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)70
Zmena základného imania +/- 41971
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)72
Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)73
Emisné ážio (412)74
Ostatné kapitálové fondy (413)75
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)76
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)77
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)78
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)79
Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)80395 783,00395 783,00
Zákonný rezervný fond (421)8124 000,0024 000,00
Nedeliteľný fond (422)82
Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)83371 783,00371 783,00
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 08684147 239,00334 030,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)85147 239,00334 030,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)86
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)8740 013,00-186 791,00
Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 11888192 159,00148 592,00
Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)8918 393,0015 342,00
Rezervy zákonné dlhodobé (451A)90
Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)9118 393,0015 342,00
Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)92
Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)93
Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)9410 229,0011 384,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A)95
Čistá hodnota zákazky (316A)96
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)97
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)98
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)99
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)100
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)101
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)102
Záväzky zo sociálneho fondu (472)10310 229,0011 384,00
Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)104
Odložený daňový záväzok (481A)105
Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)106163 537,00121 866,00
Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)10765 891,0083 690,00
Čistá hodnota zákazky (316A)108
Nevyfakturované dodávky (326, 476A)10954 989,007 551,00
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)110
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)111
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)112
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)11319 064,0017 638,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)11411 647,009 847,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)11511 946,003 140,00
Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)116
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)117
Bankové úvery r. 119 + r. 120118
Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)119
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)120
Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)121250,0011 466,00
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)122
Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)123250,0011 466,00
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)124
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)125
Šablóna výkazu: Súvaha Úč POD 1-01 (21)