Účtovný výkaz

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. (IČO: 36807702) vykonala dňa 05.08.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2013-01 do 2013-12.

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061131 477 859,004 977 086,0026 500 773,003 462 675,00
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021211 128 097,001 637 049,009 491 048,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)311 121 915,001 635 714,009 486 201,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/4
Softvér (013) - /073, 091A/5
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/6
Goodwill (015) - /075, 091A/711 067 235,001 581 034,009 486 201,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/8
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093954 680,0054 680,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A10
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)116 182,001 335,004 847,00
Pozemky (031) - 092A12
Stavby (021) - /081, 092A/13
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/146 182,001 335,004 847,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/15
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/16
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/17
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 09418
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A19
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 09820
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)21
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A22
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A23
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A24
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A25
Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A26
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A27
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A28
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A29
Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 0553020 241 765,003 340 037,0016 901 728,003 413 332,00
Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)311 920 051,001 920 051,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/32
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/33
Výrobky (123) - 19434
Zvieratá (124) - 19535
Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/361 920 051,001 920 051,00
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A37
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)38
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A39
Čistá hodnota zákazky (316A)40
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A41
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A42
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A43
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A44
Odložená daňová pohľadávka (481A)45
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)4617 146 308,003 340 037,0013 806 271,001 919 749,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A4712 383 801,003 340 037,009 043 764,001 886 808,00
Čistá hodnota zákazky (316A)48
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A49
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A50
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A5126 122,0026 122,0026 122,00
Sociálne poistenie (336) - 391A52
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A53405 174,00405 174,00192,00
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A544 331 211,004 331 211,006 627,00
Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)551 175 406,001 175 406,001 493 583,00
Peniaze (211, 213, 21X)562 030,002 030,001 228,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)571 173 376,001 173 376,001 492 355,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA58
Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/59
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 29160
Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)61107 997,00107 997,0049 343,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)62
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)6322 092,0022 092,0020 820,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)64
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)6585 905,0085 905,0028 523,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 1216626 500 773,003 462 675,00
Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 08767-1 565 807,001 770 529,00
Základné imanie súčet (r. 069 až 072)686 640,006 640,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)696 640,006 640,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)70
Zmena základného imania +/- 41971
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)72
Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)73
Emisné ážio (412)74
Ostatné kapitálové fondy (413)75
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)76
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)77
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)78
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)79
Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)801 961,001 961,00
Zákonný rezervný fond (421)811 961,001 961,00
Nedeliteľný fond (422)82
Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)83
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086841 761 928,00246 149,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)852 594 667,001 078 888,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)86-832 739,00-832 739,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)87-3 336 336,001 515 779,00
Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 1188828 047 121,001 692 146,00
Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)8912 972,0012 707,00
Rezervy zákonné dlhodobé (451A)90
Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)9112 972,0012 707,00
Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)92
Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)93
Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)945 969,001 075,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A)95
Čistá hodnota zákazky (316A)96
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)97
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)98
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)99
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)100
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)101
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)102
Záväzky zo sociálneho fondu (472)1035 969,001 075,00
Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)104
Odložený daňový záväzok (481A)105
Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)10625 395 934,001 678 364,00
Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)10718 290 176,00980 916,00
Čistá hodnota zákazky (316A)108
Nevyfakturované dodávky (326, 476A)109971 937,00500 995,00
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)110
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)111
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)11269,00
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)1139 404,002 736,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)1145 670,001 136,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)11593 131,00192 581,00
Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)1166 025 547,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)1172 632 246,00
Bankové úvery r. 119 + r. 120118
Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)119
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)120
Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)12119 459,00
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)122
Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)12319 459,00
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)124
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)125
Šablóna výkazu: Súvaha Úč POD 1-01 (21)