Účtovný výkaz

Boge Elastmetall Slovakia a.s. (IČO: 36235164) vykonala dňa 10.04.2015 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč POD pre obdobie od 2014-01 do 2014-12.

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 741105 105 867,0042 400 828,0062 705 039,0056 680 493,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21270 377 707,0041 854 001,0028 523 706,0025 737 178,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)3372 968,00266 008,00106 960,00122 739,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/4
Softvér (013) - /073, 091A/5372 968,00266 008,00106 960,00122 739,00
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/6
Goodwill (015) - /075, 091A/7
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/8
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/9
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/10
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)1170 004 739,0041 587 993,0028 416 746,0025 614 439,00
Pozemky (031) - /092A/122 800 491,002 800 491,00649 074,00
Stavby (021) - /081, 092A/1314 435 320,004 642 302,009 793 018,009 817 227,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/1447 984 049,0036 630 283,0011 353 766,0011 570 783,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/15
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/16
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/17386 177,00315 408,0070 769,0085 315,00
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/183 569 710,003 569 710,003 492 040,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/19828 992,00828 992,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 09820
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)21
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/22
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/23
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/24
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/25
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/26
Ostatné pôžičky (067A) - /096A/27
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/28
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/29
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)30
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/31
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/32
Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 713334 693 552,00546 827,0034 146 725,0030 928 512,00
Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)348 515 636,00502 322,008 013 314,009 131 137,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/354 237 839,00347 722,003 890 117,004 739 949,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/361 534 057,0016 872,001 517 185,001 484 873,00
Výrobky (123) - /194/372 721 339,00137 728,002 583 611,002 887 949,00
Zvieratá (124) - /195/38
Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/3922 401,0022 401,0018 366,00
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/40
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)41
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)42
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/43
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/44
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/45
Čistá hodnota zákazky (316A)46
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/47
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/48
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A49
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)50
Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/51
Odložená daňová pohľadávka (481A)52
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)5316 838 398,0044 505,0016 793 893,0016 841 882,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)5414 943 403,0044 505,0014 898 898,0015 304 258,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/55499 113,00499 113,003 806 892,00
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/56
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/5714 444 290,0044 505,0014 399 785,0011 497 366,00
Čistá hodnota zákazky (316A)58
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/59564 579,00
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/60
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/61
Sociálne poistenie (336) - /391A/62
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/631 798 541,001 798 541,00890 523,00
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)64
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/6596 454,0096 454,0082 522,00
Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)66
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/67
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/68
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)69
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/70
Finančné účty r. 72 + r. 73719 339 518,009 339 518,004 955 493,00
Peniaze (211, 213, 21X)724 464,004 464,002 720,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)739 335 054,009 335 054,004 952 773,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)7434 608,0034 608,0014 803,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)75
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)7634 608,0034 608,0011 853,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)77
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)782 950,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 1417962 705 039,0056 680 493,00
Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 1008034 034 233,0031 693 829,00
Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)817 141 000,007 141 000,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)827 141 000,007 141 000,00
Zmena základného imania +/- 41983
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)84
Emisné ážio (412)85
Ostatné kapitálové fondy (413)86
Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89871 433 142,001 433 142,00
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)881 433 142,001 433 142,00
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)89
Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 929023 119 687,0020 361 516,00
Štatutárne fondy (423, 42X)91
Ostatné fondy (427, 42X)9223 119 687,0020 361 516,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)93
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)94
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)95
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)96
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 9997
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)98
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)99
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)1002 340 404,002 758 171,00
Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 14010124 058 492,0020 731 053,00
Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)102263 984,00180 364,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)103
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)104
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)105
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)106
Čistá hodnota zákazky (316A)107
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)108
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)109
Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)110
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)111
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)112
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)113
Záväzky zo sociálneho fondu (472)11416 417,0015 067,00
Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)115
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)116
Odložený daňový záväzok (481A)117247 567,00165 297,00
Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 1201181 763 672,001 310 281,00
Zákonné rezervy (451A)119
Ostatné rezervy (459A, 45X)1201 763 672,001 310 281,00
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)121
Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)12219 383 253,0016 316 796,00
Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)12313 568 415,0011 694 373,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)1244 784 761,00925 692,00
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)125
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)1268 783 654,0010 768 681,00
Čistá hodnota zákazky (316A)127
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)1284 518 770,003 006 226,00
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)129
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)130
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)131619 734,00524 926,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)132453 406,00396 278,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)133111 799,00506 209,00
Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)134
Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)135111 129,00188 784,00
Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 1381362 646 474,002 921 432,00
Zákonné rezervy (323A, 451A)137113 399,0044 300,00
Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)1382 533 075,002 877 132,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)1391 109,002 180,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)140
Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)1414 612 314,004 255 611,00
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)142
Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)143
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)1442 280 594,002 200 029,00
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)1452 331 720,002 055 582,00

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuSkutočnosť
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)1102 556 890,00
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)2102 663 772,00105 021 080,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)3186 660,00176 146,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)493 783 900,0092 417 039,00
Tržby z predaja služieb (602, 606)5
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)6107 897,00-599 945,00
Aktivácia (účtová skupina 62)7
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)816 318,0015 407,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)98 568 997,0013 012 433,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 261099 248 300,00101 158 053,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)11328 470,00301 313,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)1261 770 870,0061 514 331,00
Opravné položky k zásobám (+/-) (505)1317 783,00
Služby (účtová skupina 51)1413 714 357,0018 191 632,00
Osobné náklady (r. 16 až r. 19)1515 286 882,0014 032 677,00
Mzdové náklady (521, 522)1610 819 593,009 731 648,00
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)17
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)183 870 707,003 530 753,00
Sociálne náklady (527, 528)19596 582,00770 276,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)2091 082,0084 516,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)215 358 240,005 674 285,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)225 358 240,005 674 285,00
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)23
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)2468 153,0066 448,00
Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)2519 728,00-66 315,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)262 592 735,001 359 166,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)273 415 472,003 863 027,00
Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)2818 246 977,0011 985 964,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 442936 665,0068 625,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)30
Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)31
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)32
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)33
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)34
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)35
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)36
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)37
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)38
Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)391 015,00713,00
Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)40
Ostatné výnosové úroky (662A)411 015,00713,00
Kurzové zisky (663)4235 650,0067 912,00
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)43
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)44
Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 5445138 310,00147 800,00
Predané cenné papiere a podiely (561)46
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)47
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)48
Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)4937 598,0012 398,00
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)5037 598,0012 398,00
Ostatné nákladové úroky (562A)51
Kurzové straty (563)5212 381,0076 898,00
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)53
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)5488 331,0058 504,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)55-101 645,00-79 175,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)563 313 827,003 783 852,00
Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)57973 423,001 025 681,00
Daň z príjmov splatná (591, 595)58891 153,001 272 418,00
Daň z príjmov odložená (+/-) (592)5982 270,00-246 737,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)60
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)612 340 404,002 758 171,00
Šablóna výkazu: Úč POD (699)