Účtovný výkaz

MOKRANCE STEEL MILLS a.s. (IČO: 36850161) vykonala dňa 10.04.2015 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč POD pre obdobie od 2014-01 do 2014-12.

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74127 522 446,0067 769,0027 454 677,0027 578 186,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21223 122 513,0067 769,0023 054 744,0021 466 360,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)3
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/4
Softvér (013) - /073, 091A/5
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/6
Goodwill (015) - /075, 091A/7
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/8
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/9
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/10
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)1121 899 397,0067 769,0021 831 628,0021 209 092,00
Pozemky (031) - /092A/128 652 114,008 652 114,008 652 114,00
Stavby (021) - /081, 092A/13
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/14120 598,0067 769,0052 829,0072 013,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/15
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/16
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/178 830,008 830,008 830,00
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/18843 872,00843 872,00202 152,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/1912 273 983,0012 273 983,0012 273 983,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 09820
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)211 223 116,001 223 116,00257 268,00
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/22
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/231 223 116,001 223 116,00257 268,00
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/24
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/25
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/26
Ostatné pôžičky (067A) - /096A/27
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/28
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/29
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)30
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/31
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/32
Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71334 399 912,004 399 912,006 111 159,00
Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)345 465,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/35
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/36
Výrobky (123) - /194/37
Zvieratá (124) - /195/38
Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/395 465,00
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/40
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)41174 248,00174 248,00140 000,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)42
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/43
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/44
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/45
Čistá hodnota zákazky (316A)46
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/47
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/48
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A49
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)50
Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/51174 248,00174 248,00140 000,00
Odložená daňová pohľadávka (481A)52
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)534 223 100,004 223 100,005 957 503,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)543 134 899,003 134 899,004 911 921,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/55
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/563 134 899,003 134 899,004 911 921,00
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/57
Čistá hodnota zákazky (316A)58
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/59
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/60
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/61
Sociálne poistenie (336) - /391A/62
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/6388 362,0088 362,0015 294,00
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)64
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/65999 839,00999 839,001 030 288,00
Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)66
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/67
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/68
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)69
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/70
Finančné účty r. 72 + r. 73712 564,002 564,008 191,00
Peniaze (211, 213, 21X)721 599,001 599,007 651,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)73965,00965,00540,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)7421,0021,00667,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)75
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)7621,0021,00667,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)77
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)78

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 1417927 454 677,0027 578 186,00
Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 1008023 275 034,0021 299 547,00
Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)8120 944 230,0020 944 230,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)8220 944 230,0020 944 230,00
Zmena základného imania +/- 41983
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)84
Emisné ážio (412)85
Ostatné kapitálové fondy (413)862 000 000,00
Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 898736 432,0032 583,00
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)8836 432,0032 583,00
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)89
Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92900,00
Štatutárne fondy (423, 42X)91
Ostatné fondy (427, 42X)92
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)93-27 739,006 413,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)94-27 739,006 413,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)95
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)96
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 9997312 472,00277 833,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)98312 472,00277 833,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)99
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)1009 639,0038 488,00
Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 1401014 179 643,006 278 639,00
Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)10238 282,0057 704,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)103
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)104
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)105
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)106
Čistá hodnota zákazky (316A)107
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)108
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)109
Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)11035 291,0056 254,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)111
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)112
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)113
Záväzky zo sociálneho fondu (472)1141 970,001 450,00
Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)115
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)116
Odložený daňový záväzok (481A)1171 021,00
Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 1201186 319,006 319,00
Zákonné rezervy (451A)119
Ostatné rezervy (459A, 45X)1206 319,006 319,00
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)121
Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)1222 132 013,004 212 139,00
Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)1231 889 914,004 185 775,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)124
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)125
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)1261 889 914,004 185 775,00
Čistá hodnota zákazky (316A)127
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)128
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)129
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)130212 379,00
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)1317 208,005 911,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)1324 593,004 330,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)1333 913,001 905,00
Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)134
Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)13514 006,0014 218,00
Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 1381369 955,008 160,00
Zákonné rezervy (323A, 451A)1379 955,008 160,00
Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)138
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)1391 993 074,001 994 317,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)140
Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)141
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)142
Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)143
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)144
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)145

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuSkutočnosť
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)117 024 694,00
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)217 024 755,0021 301 801,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)317 024 694,0021 235 759,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)4
Tržby z predaja služieb (602, 606)51 000,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)6
Aktivácia (účtová skupina 62)7
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)830 833,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)961,0034 209,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 261016 776 707,0021 017 355,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)1116 471 359,0020 691 847,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)1230 202,0010 619,00
Opravné položky k zásobám (+/-) (505)13
Služby (účtová skupina 51)14106 658,00113 602,00
Osobné náklady (r. 16 až r. 19)15140 880,00142 616,00
Mzdové náklady (521, 522)16103 841,00105 095,00
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)17
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)1836 509,0036 978,00
Sociálne náklady (527, 528)19530,00543,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)201 635,002 149,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)2119 184,0018 906,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)2219 184,0018 906,00
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)23
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)24
Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)25
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)266 789,0037 616,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)27248 048,00284 446,00
Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)28416 475,00420 691,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44293 986,003 808,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)30
Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)31
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)32
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)33
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)34
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)35
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)36
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)37
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)38
Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)393 607,003 677,00
Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)40
Ostatné výnosové úroky (662A)413 607,003 677,00
Kurzové zisky (663)42319,00131,00
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)43
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)4460,00
Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 5445238 218,00248 642,00
Predané cenné papiere a podiely (561)46
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)47
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)48
Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)49224 822,00223 177,00
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)50
Ostatné nákladové úroky (562A)51224 822,00223 177,00
Kurzové straty (563)52285,0011 384,00
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)53
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)5413 111,0014 081,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)55-234 232,00-244 834,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)5613 816,0039 612,00
Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)574 177,001 124,00
Daň z príjmov splatná (591, 595)583 156,001 124,00
Daň z príjmov odložená (+/-) (592)591 021,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)60
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)619 639,0038 488,00
Šablóna výkazu: Úč POD (699)