Účtovný výkaz

MOTOKOM SLOVAKIA, s.r.o. (IČO: 36230197) vykonala dňa 18.07.2015 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč POD pre obdobie od 2014-01 do 2014-12.

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 7413 629 187,001 063 118,002 566 069,001 953 561,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 2122 449 463,001 024 652,001 424 811,00908 274,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)328 504,003 564,0024 940,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/4
Softvér (013) - /073, 091A/528 504,003 564,0024 940,00
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/6
Goodwill (015) - /075, 091A/7
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/8
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/9
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/10
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)112 420 959,001 021 088,001 399 871,00908 274,00
Pozemky (031) - /092A/1212 215,0012 215,0012 215,00
Stavby (021) - /081, 092A/13541 779,00209 510,00332 269,00353 516,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/141 830 319,00811 578,001 018 741,0088 518,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/15
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/16
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/17
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/1836 646,0036 646,00454 025,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/19
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 09820
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)21
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/22
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/23
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/24
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/25
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/26
Ostatné pôžičky (067A) - /096A/27
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/28
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/29
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)30
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/31
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/32
Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71331 176 223,0038 466,001 137 757,001 018 874,00
Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)34436 634,0032 780,00403 854,00266 303,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/35138 091,00138 091,00195 311,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/3613 509,0013 509,0038 753,00
Výrobky (123) - /194/37285 034,0032 780,00252 254,0032 239,00
Zvieratá (124) - /195/38
Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/39
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/40
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)41
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)42
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/43
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/44
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/45
Čistá hodnota zákazky (316A)46
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/47
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/48
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A49
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)50
Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/51
Odložená daňová pohľadávka (481A)52
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)53486 038,005 686,00480 352,00717 325,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)54420 149,005 686,00414 463,00685 753,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/55
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/56
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/57420 149,005 686,00414 463,00685 753,00
Čistá hodnota zákazky (316A)58
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/59
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/60
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/61
Sociálne poistenie (336) - /391A/62
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/6365 795,0065 795,0031 572,00
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)64
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/6594,0094,00
Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)66
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/67
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/68
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)69
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/70
Finančné účty r. 72 + r. 7371253 551,00253 551,0035 246,00
Peniaze (211, 213, 21X)72868,00868,001 085,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)73252 683,00252 683,0034 161,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)743 501,003 501,0026 413,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)75924,00924,001 320,00
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)76
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)772 577,002 577,0025 093,00
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)78

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141792 566 069,001 953 561,00
Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 10080357 035,00535 449,00
Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)81816 736,00816 736,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)82816 736,00816 736,00
Zmena základného imania +/- 41983
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)84
Emisné ážio (412)85
Ostatné kapitálové fondy (413)86
Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 898734 570,0033 291,00
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)8834 570,0033 291,00
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)89
Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 9290
Štatutárne fondy (423, 42X)91
Ostatné fondy (427, 42X)92
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)93
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)94
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)95
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)96
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 9997-315 857,00-340 168,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)98210 815,00186 504,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)99-526 672,00-526 672,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)100-178 414,0025 590,00
Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 1401012 209 034,001 418 112,00
Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)1021 651 379,00860 620,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)103
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)104
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)105
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)106
Čistá hodnota zákazky (316A)107
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)108
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)1091 142 480,00844 000,00
Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)110
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)111
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)112
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)113
Záväzky zo sociálneho fondu (472)1146 439,005 735,00
Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)115499 528,007 421,00
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)116
Odložený daňový záväzok (481A)1172 932,003 464,00
Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120118
Zákonné rezervy (451A)119
Ostatné rezervy (459A, 45X)120
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)12129 135,0070 012,00
Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)122478 724,00468 394,00
Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)123290 891,00391 119,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)124
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)125
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)126290 891,00391 119,00
Čistá hodnota zákazky (316A)127
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)128
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)129
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)130
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)13136 622,0025 843,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)13223 066,0016 631,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)1338 536,003 235,00
Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)134
Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)135119 609,0031 566,00
Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 13813629 240,0019 086,00
Zákonné rezervy (323A, 451A)13729 240,0019 086,00
Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)138
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)13920 556,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)140
Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)141
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)142
Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)143
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)144
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)145

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuSkutočnosť
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)12 324 136,002 613 839,00
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)23 440 936,002 888 954,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)3
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)42 281 964,002 514 994,00
Tržby z predaja služieb (602, 606)542 172,0098 845,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)6194 771,00-87 606,00
Aktivácia (účtová skupina 62)7
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)8785 970,00137 197,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)9136 059,00225 524,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26103 607 719,002 852 742,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)11
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)121 059 343,001 309 408,00
Opravné položky k zásobám (+/-) (505)13
Služby (účtová skupina 51)141 034 594,00720 090,00
Osobné náklady (r. 16 až r. 19)15634 954,00610 675,00
Mzdové náklady (521, 522)16459 421,00425 650,00
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)17
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)18160 466,00144 095,00
Sociálne náklady (527, 528)1915 067,0040 930,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)205 713,005 723,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)2170 626,0067 096,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)2270 626,0067 096,00
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)23
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)24775 714,0026 260,00
Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)255 686,00-7 804,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)2621 089,00121 294,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)27-166 783,0036 212,00
Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)28424 970,00496 735,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 442914,0013,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)30
Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)31
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)32
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)33
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)34
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)35
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)36
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)37
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)38
Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)395,008,00
Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)40
Ostatné výnosové úroky (662A)415,008,00
Kurzové zisky (663)429,00
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)435,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)44
Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54459 296,007 170,00
Predané cenné papiere a podiely (561)46
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)47
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)48
Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)496 124,004 711,00
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)50
Ostatné nákladové úroky (562A)516 124,004 711,00
Kurzové straty (563)52105,0071,00
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)53
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)543 067,002 388,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)55-9 282,00-7 157,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)56-176 065,0029 055,00
Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)572 349,003 465,00
Daň z príjmov splatná (591, 595)582 881,001,00
Daň z príjmov odložená (+/-) (592)59-532,003 464,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)60
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)61-178 414,0025 590,00
Šablóna výkazu: Úč POD (699)